За нас

Фактори на външната среда, влияещи върху качеството на образователния процес

Второ СУ „Н.Й.Вапцаров”  гр. Монтана разполага с:

 • Физкултурен салон за учениците от І – ІV клас;
 • Физкултурен салон за учениците от V – ХІІ клас;
 • Обновена открита спортна площадка в двора на училището;
 • Фитнес;
 • Към училището функционира столова с организирано хранене, като се предлага топла храна на закуска;
 • Занималня за учениците от І – VII клас, като децата може да са целодневно в училището от 08.00 до 17.00 часа; 
 • Компютърни кабинети ;
 • Два кабинета по професионална подготовка- Производствена практика за специалност "Хлебар- сладкар", както и кабинет за учениците в специалност "Маркетинг и маркетингови проучвания"; 
 • Предоставя се възможност за участие в спортни секции по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, както и да участват в туристическата дейност, екологични клубове, научни дискусии, конкурси и други изяви;
 • Учениците имат право на стипендии за отличен успех,по социални причини, както  и допълнителна  стипендия за ученици в дуална форма на обучение;
 • Училището предоставя за ползване учебници и друга помощна литература от своя собствена библиотека;
 • За учениците след VII клас се осигурява общежитие;
 • Медицински фелдшер и медицински кабинет;
 • Педагогически съветник.