За нас

Актуален отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на Второ СУ ,,Никола Йонков Вапцаров” – Монтана за периода 2016 г. – 2020 г.

 

 

ВТОРО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” - МОНТАНА

ул. ”Цар Иван Александър” №35,тел. 096-305698, 302452, факс 096-305698

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,   www.vtoro-montana.com

 

 

 

 

Актуален отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на

Второ СУ ,,Никола Йонков Вапцаров” – Монтана

за периода 2016 г. – 2020 г.

 

 1. Обхват на децата и учениците. Превенция на отпадащите ученици. Анализ - ефективност, трудности, предложения, набелязване на мерки за повишаване на качеството на образование:

     Второ СУ «Никола Йонков Вапцаров» обхваща подлежащите на обучение ученици от района, в който се намират и няколко села от община Монтана. Специфичните мерки за осъществяване на училищната политика за превенция на отпадането са разработени в Стратегия за превенция на отпадане на учениците от училище.

    Ефективността на Стратегията се отчита при осигуряването на възможности за индивидуална изява на децата и учениците, застрашени от отпадане, чрез включването им в различни инициативи, организирани от училището. Учениците са включени в целодневно обучение като на всички се дава възможност за индивидуални консултации в часовете, определени по график за тези дейности. За учениците са подсигурени ученически щкафчета и допълнителни комплекти учебници с цел олекотяване на ученическите раници. Библиотеката и читалнята са на разположение на всички желаещи. Броят на обхванатите в извънкласни дейности  и мероприятия ученици  се увеличава. Желанието на учениците за разнообразни извънкласни дейности е изпълнено – представят се възможности за участие в танцов състав, ИУЧ, ФУЧ и различни спортни мероприятия. Организират се посещения на театрални постановки, кино, концерти и изложби.

     От 16 март 2020 г. учениците се наложи да работят в електрона среда. В училището бяха създадени групи в платформите Classroom и Microsoft Teams. Обратната връзка с родителите е ежедневна, те се включват активно в помощ на учениците и учителите. В класовете има единици, които не разполагат с интернет и мобилни устройства и с тях се работи по-трудно.

        Работата на педагогическия съветник за идентифициране на деца в риск и застрашени от отпадане е съвместна с учителите и класните ръководители.         

        Професионално ориентиране на учениците по проект «Кариерно ориентиране» започва още от първи клас.

     Гражданско образование с приоритет на здравно образование се осъществява със съдействието на РЗИ – Монтана, като учениците участват в различни лектории.

         Ученическото самоуправление е представено от Ученическия съвет, който организира благотворителни акции и мероприятия. Участниците, които са представители на всички класове, успяват да ангажират съученици за различни каузи - Коледен благотворителен базар на домашно приговени сладкиши, Ден на розовата фанелка.

   Осъществява се взаимодействие с различни институции. При отлична организация от наша страна представителите им се съгласяват за участие като лектори по определени теми. Родителите са ангажирани със социално - битови проблеми на семейството и тяхното влияние върху децата им, което в някои случаи е силно ограничено.

      Като предложение за превенция за отпадане на ученици от училище е участието на институции, работещи с деца.  В повече мероприятия и организиране на извънкласни и извънучилищни дейности, чрез работа по различни проекти и празници.      

        Голям положителен ефект  постигат моралните и материални награди за деца, участващи  в училищния живот, и активността им в процеса на превенцията на отпадане /деца обучават деца/.                                                    

     Застрашените от отпадане деца са включени в ЦОУД. Учениците в ЦОУД  работят с желание, стараят се да подготвят домашните си работи , за да имат повече свободно време вкъщи.

        В резултат на тези дейности в училището няма преждевременно напуснали образователната система.

        Осъществена допълнителна образователна подкрепа за децата, чийто майчин език е различен от българския.

    Осъществени мерки за превенция на ранното отпадане от образователната система и за реинтеграция на отпаднали ученици.

 1. Организиране на мобилни групи от учители, които ежемесечно осъществяват срещи и разговори с родителите/настойници/ на проблемни ученици. Посещение по селата по местоживеене.
 2. Осигуряване на интернет в училище.
 3. Социално подпомагане от училището - стипендии.
 4. Осигуряване на безплатни учебници, безплатна храна, карти за безплатно пътуване.
 5. Периодични консултации с педагогическия съветник.
 6. Намиране на спонсори за социално подпомагане.
 7. Работа с Ученическия съвет.
 8. Ежедневна консултация по предмети.
 9. Провеждане на беседи в ЧК на социални теми.
 10. Постоянна комуникация с кметовете по местоживеене.

     Училището има разработена Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и Програма с дейности, чийто цели са:

         - Намаляване броя на отсъствията на учениците чрез точното им отразяване в училищната документация в системата ИСРМ.

           - Намаляване броя на отпадащите ученици в училищна възраст и увеличаване на реинтегрираните отпаднали лица в училище.

    Работата по програмата започна със своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на учебния материал и застрашеност от отпадане, за които често се използва понятието “ранен учебен неуспех”. Създаден бе регистър на ученици в риск. Осигуряваше се педагогическа подкрепа за тези деца от страна на учителите и на училищното ръководство – създаване на условия и организация за преодоляване на изоставането и пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване на самостоятелна и групова работа по “наваксващи програми”, предоставящи възможности за индивидуален темп при усвояване на учебния материал за застрашените от отпадане деца, внимателно отношение към тях. Децата в риск бяха включени в извънкласни и извънучилищни дейности в съответствие с интересите и възможностите им. През учебната година в училището работиха 6 групи по проект - „Подкрепа за успех“, 11 групи за занимания по интереси и една група по проект „Образование за утрешния ден“.

      Осъществена работа с родителите относно ползата децата им да посещават училище.

   Работата с родителите се осъществява чрез организиране на планувани родителски срещи, лични срещи с родителите при необходимост. Включване на родителите в организирането на празници, карнавали, годишнина на училището, състезание «Мама, татко и аз», Коледен базар с благотворителна цел. Благодарствени адреси и грамоти на родителите участвали в Коледен благотворителен базар, подкрепили учениците в онлайн обучението, за участие в сътезания.

 1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно ползване – състояние и проблеми:

    Работата с издателствата и организацията на РУО за доставяне на  задължителната училищна документация  осигурява нормалното започване на учебната година. Учебниците и учебните помагала са доставени в срок. Няма изгубени учебници.

 1.   Квалификационна дейност:

    Квалификационната дейност на педагогическия персонал на училищно равнище се осъществява по План за квалификационната дейност на училището, който се изготвя в началото на всяка учебна година и се приема на заседание на ПС.

        Повишаването на квалификацията на педагогическия персонал има  цел:

       - да осигури съответствие между социалната практика, потребностите на образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;

       - да дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на педагогическите кадри и за тяхното професионално развитие.

           Квалификационната дейност на регионално и национално равнище се реализира със съдействието на РУО, университети, колежи, квалификационни институции, центрове за продължаващо обучение, неправителствени организации, участие в проекти и програми за квалификационни дейности.

          Педагогическите кадри се включват в организирани форми за повишаване на квалификацията по собствено желание, по препоръка на работодателя и по препоръка на експерти от РУО.

          През годините бяха проведени извънучилищни и вътршноучилищни квалификационни дейности.

           Обучение на тема: Училище онлайн «Електронен дневник».

       Обучение на тема «Изисквания и управление на документация в съответствие със системата по качество», «Учителят като гарант за устойчиви образователни политики. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест. Атестация на образователна институция.» в гр. Вършец с лектор Калина Христова.

            Практическо обучение на ученици от 3ти и 4ти клас, за реакция при наводнения и последващи кризи.

           Обучителна среща – „Пътят на предприемача“ – 11. и 12. клас.

        Семинар за обмяна на добри практики в Унгария, в който участваха – М. Бориславова, А. Каменова, И. Тодорова и Н. Табакова.

         Посещение на печатница  „Хелиос“,   печатница  „Полимона“ и пекарна „Бай Динко“ по повод седмица на професионалното образование.

           Методически среща на обществени науки и гражданско образование.

 • Обучение от полицай на тема: „Полицаят - наш приятел“
 • от МКБППМН на теми: „Ранни бракове“, „Трафик на хора“, „Наркотични вещества“, „Енергийни напитки“, „Тютюнопушене“ , „Здравословно хранене“ и др. – РЗИ
 • Пет минутни беседи от полицията.

        Активна дейност на УС по план - отбелязване на празници и осъществяване на малки проекти на училищно ниво. Активна дейност на педагогическия съветник под формата на:

 • консултативна дейност с ученици свързана с личния и училищен живот;
 • консултативна дейност с родители свързана с личния и училищен живот;
 • групова консултативна дейност;
 • работа с Ученически съвет - изготвяне на план за дейността на УС и координиране;
 • беседи с групи свързани със самопознание, общество, наркотици и др.;
 • кризисна интервенция;
 • когнитивно обследване;

        Работата на педагогическия съветник е тясно свързана с оказване на емоционална подкрепа, активно слушане и насочване. В резултат на това се достига до по-добър психологичен климат, както за учениците, така и педагогическите специалисти. Работа с ученици със специални образователни потребности.

         Извършване на съвместни дейности с външни институции:

   - Бяха организирани съвместни дейности с отдел «Закрила на детето», МКБППМН, ЦНСТ, Център за кариерно ориентиране, Агенция за социално подпомагане, ЦПЛР, РБ «Гео Милев» - Монтана, и др.  За обучения по теми и превантивна дейност;

    - Извършват се обучения от следните институции: ПБЗН, РЗИ, медицинското лице в училището.

       Извънкласни и извънучилищни дейности – участие в дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Опазване живота и здравето на учениците – проблеми, свързани с охраната в училищата и обслужващите звена, инциденти с ученици и персонал, прояви на агресия, предприети мерки в тази посока. Професионалното обучение и образование, съобразено с потребностите на пазара на труда. Подкрепа на даровитите деца и ученици.

        Провеждане на  Регионален рецитал „За него - Живота - направил бих всичко“ по повод 60-годишния юбилей на училището.

    Участие в «Седмица на четенето».

   Участие в откриване на изложба посветена на 90-годишнината на Йордан Радичков, организиран от Общински младежки дом и РБ „Гео Милев“ -гр. Монтана

     Участие в рисунка на асфалт   в двора на Седмо СУ „Йордан Радичков“-     гр. Монтана.

     Участие в конкурс: „Кукла Ная“. Получени грамоти.

     Участие в среща-дискусия по повод отбелязване на членството на България в ЦЕРТ, проведено в НТС – Монтана.

     Участие в областно представяне „Хуманизъм и вяра“ с презентация – в Първо ОУ- Монтана- м.февруари 2020 г.

     Участие в IT Знайко – получени сертификати и грамоти.

 1.   Контролна дейност:

    Изпълнение на планираната контролна дейност на директора на училището е в съответствие с Плана за контролната дейност на директора.

     Контролната дейност се подчинява на основната цел: да осигури определена степен на съответствие между изисквани/стандартите, нормативите, показателите/, отразени в плановете документи за управление на образователно – възпитателния процес и реално постигнатите резултати.

     В протоколната книга на контролната дейност за последната учебна година са отразени 21 проверки, от тях педагогически контрол – 16 /посещение на учебни часове в различни класове/, административен контрол – 5/ проверка на училищната документация, попълване на задължителни реквизити, редовно внасяне на текущи  оценки от изпитвания , ученически книжки, книга за оформяне на срочни и годишни оценки, главна книга за учениците 1.-7. клас, книга за подлежащи на задължително обучение, регистрационни книги за издадена документи /дипломи, свидетелства за завършено основно образование, удостоверения за завършено средно образование. Направена е проверка на личните дела на новоназначени служители и съответствието им със заповедната книга и ведомостите за заплати. На база реализирани проверки е констатирано, че документацията се води съобразно нормативните изисквания.

 1. Работа на ресурсните учители:

       През периода 2016 г.-2020 г. се работи в посока на социализиране на учениците със СОП. През учебната 2019-2020 г. в училището са се обучавали 23 ученици със СОП. С тях са работили 2 специалисти -  Елеонора Михайлова с учениците 1.-8. клас и Стефка Тодорова - с  ученици 9.-12. клас, в училището са се обучавали трима ученици по индивидуална форма на обучение.

     С учениците се работи по график, утвърден от директора на училището, съобразен с техните образователни потребности.  Осъществява се постоянно взаимодействие с родители и същата обратна връзка с класните ръководители.

 

 1. НВО и ДЗИ:

 

НВО -7 клас

2017/2018г.

2018/2019г.

2019/2020 г.

БЕЛ

30.2

46.4

44,4

Математика

29.82

30.44

26,68

 

 

 

 

ДЗИ

2017/2018г.

2018/2019г.

2019/2020 г.

БЕЛ

3,84

4,02

3,69

 ДЗИ -ГИ

4,57

4,90

3,36

ДЗИ –БЗО

3.48

3.87

3,49

 

                    НВО - 7. клас

              Наблюдава се намаляване броя на точките през наблюдавания период. Това се дължи на следните фактори:

 1. Понижена мотивация от страна на учениците;
 2. Учениците се подготвяха в електронна среда което не може да замести преподаването в класната стая.

            Въз основа на направения анализ през последните 3 години ,на  ДЗИ по БЕЛ, във Второ СУ - гр. Монтана се констатира понижаване на резултатите на дванадесетокласниците. Това се дължи на по-слабата мотивация на учениците за успех.  Въпреки всичко учениците положиха необходимите усилия, което доведе до успешни резултати.

 1. Партньорства на училището с културни институции, бизнеса с други образователни институции:

    Училището осъществява партньорство с историческия музей, Регионална библиотека «Гео Милев», Младежки дом, Държавен архив и работодатели подкрепящи професионалното образование.

      Наблюдава се усъвършенстване на системата за квалификация, учене през целия живот и контрол

         - Квалификация на учителите за работа с ученици със СОП;

         - В МО – обсъждане на уроци;

         - Повишена лична квалификация с придобиване на V-та ПКС от 11 учители и на IV-та ПКС от 4 учители ;

      През изминалият период на изпълнение на Стратегията училището приоритетно работи върху удовлетворяването на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите

        - Проучване на интересите на учениците за избор на ИУЧ;

        - Поддържане на актуална информация на сайта на училището;

        - Избор на предмети от разширена професионална подготовка за 8 клас с участие на бизнес партньори и родители

          Приоритетности имаше и осигуряването на стабилност, ред и защита на учениците чрез:

        - Поддържане на системата за видеонаблюдение в училището и общежитието;

        - Изработване на карти за достъп на новопостъпилите ученици в гимназията;

    -Поддържане в актуално състояние управленската информационна система; Admin – PRO чрез въвеждане на информация за новопостъпили ученици и служители;

        - Направена е застраховка „Живот“ на всички ученици;

       - Проведена беседа в часа на класа за безопасност при движение и сигурност на пътя;

       - Организирано ежедневно дежурство на учители;

       - За осигуряване на безопасна работа в часовете по практика се провеждат инструктажи – начални, периодични и ежедневни;

       - Разработен План за защита при бедствия и аварии и проигран два пъти;

      - Изготвен Правилник по ЗБУТ;

 1. Партньорство на училището с ОС и родителската общност:

       Второ СУ работи и върху взаимодействието си с родителската общност, сътрудничество и трайни връзки с бизнес партньорите, образователни, културни институции и неправителствени организации

       - Провеждани регулярни съвещания на Обществения съвет;

       - Изградените   паралелкови  активи   за   решаване  специфични  проблеми по паралелки ;

       - Запознаване на  родителите  с  училищните  учебни  планове, Правилника   за дейността на училището;

       - Провеждане на учебна и производствена практика на реални работни места в 2 фирми, партньори на училището

       - Затвърждаване  на  контактите  с  Регионална    библиотека    и  Регионален исторически музей;

       - Добре функциониращ Обществен съвет.