Дейности

"Индикативен списък на услугите,предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги"

           

                 Във връзка с Приложение №4 от РМС №704 - "Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги", Ви представяме следните приложения:

     1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование   Свали тук

     2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища  Свали тук

     3. Издаване на диплома за средно образование Свали тук

     4.  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Свали тук

     5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Свали тук

     6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Свали тук

     7.  Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Свали тук

     8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава  Свали тук

     9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Свали тук

     10. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация  Свали тук

     11. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация  Свали тук

     12. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Свали тук

     13. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Свали тук