Дейности

ЗА ВАС, УЧЕНИЦИ!

 ⇒ Учебна програма на  1- 4 клас за втори учебен срок на учебната 2022/2023 г.

⇒ Учебна програма на  5- 12 клас за втори учебен срок на учебната 2022/2023 г.

⇒ Списък на учебници и издателства за учебната 2022-2023 г.;

 ⇒ ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2022-2023 г.;

⇒ График за консултации на учителите  за ученици за учебната 2021-2022 г.- I срок;

⇒  График за консултации на учителите ЦОУД за учебната 2021-2022г.- I срок;

⇒  График за учениците обучаващи се в индивидуална форма на обучение- I срок;

⇒ График за провеждане на часове по БДП;

⇒ График за обучение по гражданска защита;

⇒ График за приемно време на учителите и консултиране на родители и ученици и за работа с училищна документация- II срок;

⇒ График за приемно време на учителите и консултиране на учениците от 1-10 група в ЦОУД- II срок;

⇒ График за приемно време на учителите и консултиране на учениците от 1-12 клас - II срок;

⇒ График за ИФО - II срок;

⇒ График за контролни и класни работи 1- 4 клас;

⇒ График за контролни и класни работи за 5- 12.клас;