Дейности

Обучение в ОРЕС

 

                                                                                                                                                     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Образци на документи за преминаване в ОРЕС: 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ- свали тук

 

        От …………………………………………………………………………………………………

          в качеството ми на родител на

        ……………………………………………..…………………………, ученик от ………..клас на училище   

       ………………………………….…………………………………………………… град/село…………………………………….,

 

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

      1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние;

      2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;

      3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.

      4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини.

       5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

 

      Дата:…………………………….                                                                          

      Подпис:…………………

 

 

  

                                                                                                                              ДО ДИРЕКТОРА

                                                                                                                              НА …………..

                                                                                                                               ИЛИ
                                                                                                                               ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА ……………..

                                                                                                                              ДО НАЧАЛНИКА

                                                                                                                              НА РУО- МОНТАНА


ЗАЯВЛЕНИЕ - свали тук 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 

 

От .....................................................................................................................................................,

                                                                    /майка/

и от ...................................................................................................................................................,

                                                                   /баща/

на .............................................................................................................................. от .......... клас

през учебната 2020/2021 г. (в периода …………..) в ………………,


За контакт:    ел. поща/телефон майка: ......................................   

                      ел. поща/телефон баща: .......................................  

 

                      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

               С настоящото заявление, на основание чл. 12 ал.2, във връзка с чл.115а от Закона за предучилищното и училищното образование, заявяваме намерението си през учебната 2020/2021 г. (през периода …………….. ) дъщеря ми/синът ми ........................................................................................... да премине в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда в повереното Ви училище за периода .................................................................................

           

              Мотивите ми за преминаване в дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние са:

 

 

        1. По здравословни причини, за което прилагам следните документи:

  • Медицински документи, които удостоверяват причините ..................... бр.;
  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой;

        2. По желание на родителя и на ученика, поради следните причини

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................., за което прилагам следната декларация:

  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой;

 

    /Моля, подчертайте вярното - т. 1 или т. 2/:

 

            Предоставяйки тези данни, даваме съгласие на РУО – Монтана да ги използва за нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на процедурата.

             Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Монтана или училището според изискванията на Закона за защита на личните данни.

            Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни.

 

 

              Дата: ...........................................г.                           1. С уважение, ..............................

                                                                                                    / ...................................................

                                                                                                 2.  С уважение, ..............................

                                                                                                                       / .................................................../

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                ДО ДИРЕКТОРА

                                                                                                                                НА …………..

                                                                                                                                ИЛИ
                                                                                                                                ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА ……………..

                                                                                                                                ДО НАЧАЛНИКА

                                                                                                                                НА РУО – МОНТАНА


ЗАЯВЛЕНИЕ- свали тук

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОНА СРЕДА 

От ......................................................................................................................................................,

ученик от ...................... клас през учебната 2020/2021 г. в ………………………., съгласувано от: 

родител 1 /майка/ .........................................................................................................................  и

родител 2 /баща/  ..............................................................................................................................

за контакт: ученик:  ел.поща: .............................................., телефон: ........................................

и адрес .............................................................................................................. за комуникация;

Родител: ел.поща: .............................................., телефон: ........................................

и адрес .............................................................................................................. за комуникация;

Родител: ел.поща: .............................................., телефон: ........................................

и адрес .............................................................................................................. за комуникация;

 

                      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

              С настоящото заявяваме намерението си, съгласувано с моите родители, посочени по-горе, през учебната 2020/2021 г. ( за периода …… ) да премина в дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние в повереното Ви училище след приемането на измененията и допълненията в ЗПУО и в подзаконовите нормативни актове.

Мотивите ми за преминаване в дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние са:

  1. По здравословни причини, за което прилагам следните документи:
  • Медицински документи, които удостоверяват причините ..................... бр.;
  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой;
  1. По мое желание /други причини/ ...................................................................................., за което прилагам следните документи:
  • Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението 1 брой;

/Моля, подчертайте вярното за т.1 или т. 2/

 

              Предоставяйки тези данни, даваме съгласие на РУО – Монтана да ги използва за нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на процедурата.

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Монтана или училището според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни.

 

                                                                      

                                                                                                                       С уважение:

                                                                                                                        1. Ученик:........................................

                                                                                                                       / ................................................./

                                                                                                                        2. Родител:......................................

                                                                                                                       / ................................................./

                                                                                                                       3. Родител:......................................

Дата: ...................................г.                                                                      / ................................................./