Новини

Публична покана 9010965

Във връзка с провеждане на поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет  „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и конфигуриране на терминални станции за 2 учебни кабинета, и обучение на персонала“:

 

1.        Предмет на процедурата: Доставка, монтаж, конфигуриране и пускане в действие на терминални станции в 2 учебни кабинета, и обучение на отговорните за кабинетите лица.

 2.        Обектът на настоящата процедура е:

  • „Доставка на компютърно оборудване за 2 учебни кабинета”, състоящо се от 30 терминални станции и два сървъра.
  • Да инсталира, конфигурира и пусне в употреба техниката.
  • Да проведе обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.

3.        Прогнозната стойност на поръчката за срока на договора - 21250,00 лева без ДДС (двадесет и една хиляди двеста и петдесет) и 25 500,00 лева с ДДС (двадесет и пет хиляди  и петстотин  лева).

4.        Срок на изпълнение: 10 календарни дни, след сключване на договора.

5.        Място на изпълнение: гр. Монтана, ул. «Цар Иван Александър» № 35, Второ СОУ „Н.Й.Вапцаров”

6.        Срок на валидност на офертата:  Срокът на валидност на офертите да не е по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на представянето й.

 Документи за участие