Обучение

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2017/2018 ГОДИНА

Понеделник

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Математика

22

География и икономика

18

Човекът и природата

10

Български език и литература

15

Математика

14

Английски език

2

28

Физическо възпит. и спорт

16

Математика

10

Български език и литература

18

Човекът и природата

26

Музика

15

Математика

3

22

География и икономика

28

Физическо възпит. и спорт

14

Английски език

15

 

Математика

18

Химия и опаз на окол.среда

26

Музика

4

11

Български език и литература

26

Технологии и предпиемачество

15

Математика

22

География и икономика

14

 Английски език

10

Български език и литература

5

26

Технологии и предприемачество

13

Английски език

27

Физическо възпит. и спорт

14

Английски език

10

Български език и литература

18

Химия и опаз на окол.среда

6

26

Технологии и предприемачество

11

 Български език и литература

22

География и икономика

27

Физическо възпит. и спорт

10

Български език и литература

23

История и цивилизация

 

 

 

     

 

   

27

ДЧ ФВС

   

 

Час

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

13

Английски език

26

Музика

24

Етика и право

20

Биология и здр. образование ЗИП

23

Свят и личност

 

 

2

13

Английски език

22

География и икономика

12

Бълг. език и литература

23

История и цивилизация

17

Инф.технологии

ЗИП

 

 

3

13

Английски език

20

Биология и здр. образование

16

Математика

12

Български език и литература

17

Инф.технологии

ЗИП

 

 

4

27

Физическо възпит. и спорт

16

Математика

23

История и цивилизация

12

Български език и литература ЗИП

20

Биология и здр. образованиеЗИП

 

 

5

15

Математика

3

Немски език

20

Биология и здр. образование

16

Математика

23

Свят и личност ЗИП

 

 

6

18

Физика и астрономия

14

Английски език

3

Немски език

17

Инф.технологии

ЗИП

12

Български език и литература ЗИП

 

 

7

   

28

ДЧ ФВС

           

 

 

 

Вторник

Час

 

 

 

 

6б

 

 

1

11

Български език и литература

25

Изобразително изкуство

15

Математика

14

Английски език

23

История и цивилизац.

21

Физика и астрономия

2

16

Математика

25

Изобразително изкуство

14

Английски език

26

Музика

15

Математика

22

География и икономика

3

11

История и цивилизация

16

Математика

10

Български език и литература

15

Математика

21

Физика и астрономия

26

Музика

4

20

Човекът и природата

11

История и цивилизация

10

Български език и литература

18

Човекът и природата

23

История и цивилиз. ЗИП

15

Математика

5

25

Изобразително изкуство

11

Български език и литература

18

Човекът и природата

10

Български език и литература

17

Технологии

26

Технологии

6

25

Изобразително изкуство

18

Човекът и природата

26

Музика

10

Български език и литература

14

Английски език

23

История и цивилизация

7

13

Час на класа

11

Час на класа

10

Час на класа

17

Час на класа

25

Час на класа

26

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

27

ЧСД

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

26

Музика

16

Математика

22

География и икономика

24

Философия ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

2

11

Български език и литература

23

История и цивилизация

21

Физика и астрономия

27

Физическо възпит. и спорт

17

Информационни технологии ЗИП

 

 

3

13

Английски език

12

Български език и литература

14

Английски език

17

Информационни технол. ЗИП

23

Свят и личност ЗИП

 

 

4

13

Английски език

21

Физика и астрономия

12

Български език и литература

17

Информационни технол. ЗИП

22

География и икономика ЗИП

 

 

5

22

География и икономика

21

Химия и опаз.  на ок. среда

12

Български език и литература

14

Английски език

16

Математика

 

 

6

13

Английски език

22

География и икономика

20

Биология и здр. образов. ЗИП

21

Физика и астрономия

12

Български език и литература

 

 

7

18

Час на класа

12

Час на класа

28

Час на класа

20

Час на класа

22

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

 

 

 

1

11

Български ез.и литература

28

Физическо възпит. и спорт

15

Математика

25

Изобразително изкуство

26

Музика

14

Английски език

2

11

Български ез.и литература

16

Математика

25

Изобразително изкуство

17

Информационни технологии

15

Математика

10

Български ез.и литература

3

25

Информационни технологии

11

Български ез.и литература

17

Информационни технологии

10

Български ез.и литература

23

История и цивилизация

15

Математика

4

28

Физическо възпит. и спорт

11

Български ез.и литература

10

Български ез.и литература

15

Математика

19

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

5

16

Математика

13

Английски език

23

История и цивилизация

26

Музика

17

Информационни технологии

19

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

6

13

Английски език

25

Информационни технологии

26

Музика

23

История и цивилизация

27

Физическо възпит. и спорт

17

Информационни технологии

7

28

ЧСД

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ДЧ ФВС

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

20

Биология и здр. образование

21

Физика и астрономия

18

Химия и опаз.  на ок. среда

24

Философия ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП

 

 

2

27

Физическо възпит. и спорт

20

Биология и здр. образование

21

Физика и астрономия

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП

 

 

3

13

Английски език

21

Химия и опаз.  на ок. среда

14

Английски език

12

Български ез.и литература

16

Математика ЗИП

 

 

4

13

Английски език

22

География и икономика ЗИП

20

Биология и здр. образование

12

Български ез.и литература

16

Математика ЗИП

 

 

5

15

Математика

25

Изобразително изкуство

24

Етика и право ЗИП

22

География и икономика

14

Английски език

 

 

6

19

Химия и опаз.  на ок. среда

24

Психология

3

Немски език

16

Математика

22

География и икономика ЗИП

 

 

7

13

Английски език

3

Немски език

17

Информационни технологии

24

Философия ЗИП

22

География и икономика ЗИП

 

 

8

 

 

 

 

 

 

27

ДЧ ФВС

28

ДЧ ФВС

 

 

Четвъртък

 

 

 

 

 

 

 

1

20

Човекът и природата

26

Музика

15

Математика ИУЧ

22

География и икономика

25

Изобразително изкуство

10

Български ез.и литература

2

16

Математика

28

Физическо възпит. и спорт

22

География и икономика

15

Математика ИУЧ

25

Изобразително изкуство

10

Български ез.и литература

3

13

Английски език

18

Човекът и природата

10

Български ез.и литература

14

Английски език

15

Математика  ЗИП

25

Изобразително изкуство

4

11

Български ез.и литература

22

География и икономика

14

Английски език

10

Български ез.и литература

20

Биология и здр. образование

25

Изобразително изкуство

5

22

География и икономика

11

Български ез.и литература

27

Физическо възпит. и спорт

18

Човекът и природата

10

Български ез.и литература

15

Математика  ЗИП

6

26

Музика

16

Математика

18

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

10

Български ез.и литература

20

Биология и здр. образов. 

7

 

 

28

ЧСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

11

Български ез.и литература

12

Български ез.и литература

28

Физическо възпит. и спорт

23

История и цивилизация

16

Математика

 

 

2

11

Български ез.и литература

12

Български ез.и литература

30

Български ез.и литература ЗИП

14

Английски език

20

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

3

23

История и цивилизация

28

Физическо възпит. и спорт

16

Математика

24

Философия

20

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

4

13

Английски език

16

Математика

17

Информационни технологии ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

 

 

5

13

Английски език

23

История и цивилизация

17

Информационни технологии ЗИП

12

Български ез.и литература  ЗИП

14

Английски език

 

 

6

29

Предприемачество

17

Информационни технологии

22

География и икономика ЗИП

24

Философия

23

Свят и личност

 

 

7

24

Философия

30

Български ез.и литература ЗИП

22

География и икономика ЗИП

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

8

27

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Математика ИУЧ

11

История и цивилизация

17

Технологии и предпиемачество

14

Английски език

15

Математика

20

Биология и здр. образование

2

28

Физическо възпит. и спорт

26

Технологии и предпиемачество

25

Изобразително изкуство

23

История и цивилизация

20

Биология и здр. образование

15

Математика

3

13

Английски език

26

Музика

15

Математика

10

 

Бълг.език и литература ИУЧ

14

Английски език

30

История и цивилизация ЗИП

4

26

 Музика

11

Бълг.език и литератураИУЧ

10

Бълг.език и литератураИУЧ

15

Математика

27

Физическо възпит. и спорт

14

Английски език

5

11

Бълг.език и литератураИУЧ

16

Математика ИУЧ

23

История и цивилизация

17

Технологии и предпиемачество

22

География и икономика

10

Български език и литература

6

11

История и цивилизация

13

Английски език

14

Английски език

25

Изобразително изкуство

10

Български език и литература

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

 

   

27

ЧСД

 

 

       

 

Час

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

23

История и цивилизация

28

Физическо възпит. и спорт

30

Бълг. език и литература ЗИП

22

География и икономика ЗИП

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

 

 

2

11

Български език и литература

30

Български език и литература ЗИП

16

Математика

22

География и икономика ЗИП

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

 

 

3

18

Физика и астрономия

17

Информатика

28

Физическо възпит. и спорт

20

Биология и здр. образование ЗИП

23

Свят и личност  ЗИП

 

 

4

13

Английски език

17

Информатика

23

История и цивилизация

20

Биология и здр. образование ЗИП

16

Математика ЗИП

 

 

5

15

Математика

14

Английски език

18

Химия и опаз на окол.среда

27

Физическо възпит. и спорт

12

Български език и литература

 

 

6

17

Инф.технологии

20

Биология и здр. образов. ЗИП

22

География и икономика

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

12

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

 

28

ДЧ ФВС