Обучение

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2016/2017 ГОДИНА

ПОНЕДЕЛНИК

 

Час

 

 

5а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

22

История и цивилизация

14

Математика

9

Английски език

13

Български език и литература

10

Английски език

23

География и икономика

2

14

Математика

25

Музика

22

История и цивилизация

13

Български език и литература

23

География и икономика

10

Английски език

3

11

Български език и литература

10

Английски език

15

Математика

22

 

История и цивилизация

14

Математика

13

Български език и литература

4

23

География и икономика

11

Български език и литература

24

Изобразително изкуство

15

Математика

27

Физическо възпит. и спорт

21

Биология и здр. образование

5

10

Английски език

23

География и икономика

11

Български език и литература

27

Физическо възпит. и спорт

13

Български език и литература

14

Математика

6

25

Музика

22

История и цивилизация

20

Човекът  и природата

 

3

Английски език

21

Биология и здр. образование

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

ДЧ- СД 2ч

 

ДЧ- СД 2ч

 

 

           

 

Час

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

24

Изобразително изкуствоЗИП

16

Информатика

26

Етика и право

12

Български език и литература ЗИП

20

Химия и опаз на окол.среда ЗИП

 

 

2

24

Изобразително изкуство

16

Информатика

20

Химия и опаз на окол.среда

26

Философия

12

Български език и литература ЗИП

 

 

3

23

География и икономика

20

Химия и опаз на окол.среда

21

Биология и здр. образование

16

Математика

12

Български език и литература ЗИП

 

 

4

12

Български език и литература

22

История и цивилизация

16

Математика

20

Химия и опаз на окол.среда ЗИП

18

Инф.технологии

ЗИП

 

 

5

16

Математика

1

Немски език

12

Български език и литература

15

Физика и астрономия

18

Инф.технологии

ЗИП

 

 

6

17

Инф.технологии

10

Английски език

1

Немски език

23

География и икономика ЗИП

14

Математика

 

 

                   

ДЧ- СД 2ч

 

 

ВТОРНИК

Час

 

 

 

 

6б

 

 

1

11

Български език и литература

20

Човекът и природата

9

Английски език

25

Музика

13

Български език и литература

22

История и цивилизация ЗИП

2

10

Английски език

27

Физическо възпит. и спорт

11

Български език и литература

15

Математика

13

Български език и литература

20

Химия и опаз.  на ок. среда

3

14

Математика

10

Английски език

15

Математика

23

География и икономика

20

Химия и опаз.  на ок. среда

13

Български език и литература

4

27

Физическо възпит. и спорт

18

Технологии и предприемачество

23

География и икономика

3

Английски език

14

Математика

13

Български език и литература

5

20

Човекът и природата

14

Математика

18

Дом.техника и икономика

21

Човекът и природата

22

История и цивилизация ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

6

18

Технологии и предприемачество

11

Български език и литература

20

Човекът и природата

13

Български език и литература

27

Физическо възпит. и спорт

14

Математика

7

11

Час на класа

18

Час на класа

24

Час на класа

25

Час на класа

20

Час на класа

13

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

10

Английски език

15

Физика и астрономия

17

Информационни технологии ЗИП

26

Философия ЗИП

16

Математика ЗИП

 

 

2

16

Математика

23

География и икономика ЗИП

17

Информационни технологии ЗИП

26

Философия ЗИП

21

Биология и здр. образов. ЗИП

 

 

3

21

Биология и здр. образование

24

Изобразително изкуство

16

Математика

12

Български език и литература

22

Свят и личност

 

 

4

15

Физика и астрономия

26

Психология и логика

22

История и цивилизация

12

Български език и литература

11

Български език и литература

 

 

5

23

География и икономика

16

Математика

12

Български език и литература ЗИП

10

Английски език

11

Български език и литература

 

 

6

24

Изобразително изкуство

21

Биология и здр. образование

15

Физика и астрономия

22

История и цивилизация

10

Английски език

 

 

7

12

Час на класа

15

Час на класа

21

Час на класа

23

Час на класа

14

Час на класа

 

 

 

 

ДЧ ФВС 2ч

 

ДЧ ФВС 2ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

Час

 

 

 

 

 

 

1

1

Математика

11

Бълг. език и литература ИУЧ

9

Английски език

13

Бълг. език и литература

22

История и цивилизация

15

Физика и астрономия

2

14

Математика ИУЧ

10

Английски език

11

Бълг. език и литература

15

Математика

23

География и икономика

22

История и цивилизация

3

22

История и цивилизация

14

Математика

11

Бълг. език и литература

27

Физическо възпит. и спорт

16

Математика ЗИП

10

Английски език

4

11

Бълг. език и литература ИУЧ

14

Математика ИУЧ

15

Математика

22

История и цивилизация ЗИП

18

Технологии

 23

География и икономика

5

10

Английски език

27

Физическо възпит. и спорт

22

История и цивилизация ЗИП

21

Човекът и природата

15

Физика и астрономия

18

Технологии

6

27

Физическо възпит. и спорт

22

История и цивилизация

25

Музика

18

Дом.техника и икономика

10

Английски език

16

Математика ЗИП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

10

Английски език

16

Математика

20

Химия и опаз. на окол. среда

21

Биология и здр. Образование ЗИП

26

Свят и личност ЗИП

 

 

2

16

Математика

20

Химия и опаз. на окол. среда

12

Бълг. език и литература

21

Биология и здр. образование ЗИП

18

Информ. технологии ЗИП

 

 

3

 18

Технологии

13

Бълг. език и литература

12

Бълг. език и литература

20

Химия и опаз. на окол. Среда ЗИП

26

Свят и личност ЗИП

 

 

4

12

Бълг. език и литература

13

Бълг. език и литература

21

Биология и здр. образование

10

Английски език

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

5

19

Химия и опаз. на окол. среда

26

Психология и логика

23

География и икономика

12

Бълг. език и литература

16

Математика ЗИП

 

 

6

19

Химия и опаз. на окол. средаЗИП

1

Немски език

26

Етика и право ЗИП

23

География и икономика

21

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

7

 

 

25

Музика

1

Немски език

26

Философия ЗИП

21

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЧ ФВС – 2ч.

 

ДЧ ФВС – 2ч.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

Час

 

 

5а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

11

Български език и литература

14

Математика

20

Човекът и природата

3

Английски език

18

Инф.технологии

21

Биология и здр. образование

2

11

Български език и литература

20

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

15

Математика ЗИП

14

Математика

18

Инф.технологии

3

20

Човекът и природата

24

Изобразително изкуство

15

Математика ЗИП

21

 

Човекът и природата

25

Музика

14

Математика

4

14

Математика

24

Изобразително изкуство

11

Бъл. език и литература ЗИП

13

Бъл.език и литература ЗИП

21

Биология и здр. образование

25

Музика

5

24

Изобразително изкуство

11

Български език и литература

18

Инф.технологии

25

Музика

20

Химия и опаз на окол.среда

13

Български език и литература

6

24

Изобразително изкуство

11

Български език и литература

25

Музика

18

Инф.технологии

13

Български език и литература

20

Химия и опаз на окол.среда

 

 

 

     

 

     

ДЧ ФВС 2ч

 

ДЧ ФВС 2ч

 

Час

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

25

Музика

16

Математика

22

История и цивилизация

12

Бъл. език и литература ЗИП

10

Английски език

 

 

2

10

Английски език

13

Бъл.език и литература ЗИП

12

Бъл. език и литература ЗИП

16

Математика

22

Свят и личност

 

 

3

12

Български език и литература

23

География и икономика

10

Английски език

 

17

Инф.технологии

ЗИП

27

Физическо въз. и спорт

 

 

4

28

Физическо възпит. и спорт

22

История и цивилизация

15

Физика и астрономия

17

Инф.технологии

ЗИП

23

География и икономикаЗИП

 

 

5

21

Биология и здр. образование

10

Английски език

28

Физическо въз. и спорт

22

История и цивилизация

23

География и икономикаЗИП

 

 

6

22

История и цивилизация

15

Физика и астрономия

23

География и икономикаЗИП

28

Физическо въз. и спорт

14

Математика

 

 

7

   

28

Физическо въз. и спорт

23

География и икономикаЗИП

20

Химия и опаз на окол.среда ЗИП

11

Български език и литература

 

 

ПЕТЪК

 

 

5а

 

 

 

 

 

1

25

Музика

10

Английски език

9

Английски език

23

География и икономика

15

Физика и астрономия

13

Български ез.и литература

2

14

Математика ИУЧ

25

Музика

22

История и цивилизация

13

Български ез.и литература

24

Изобразително изкуство

10

Английски език

3

27

Физическо възпит. и спорт

14

Математика  ИУЧ

23

География и икономика

22

История и цивилизация

13

Български ез.и литература

15

Физика и астрономия

4

11

Български ез.и литература

27

Физическо възпит. и спорт

15

Математика

24

Изобразително изкуство

10

Английски език

14

Математика

5

10

Английски език

18

Информационни технологии

11

Български ез.и литература

15

Математика

14

Математика

20

Химия и опаз  на ок. среда  ЗИП

6

18

Информационни технологии

11

Български ез.и литература

27

Физическо възпит. и спорт

3

Английски език

20

Химия и опаз.  на ок. среда  ЗИП

24

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

ДЧ ФВС – 2ч.

 

ДЧ ФВС – 2ч.

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

22

История и цивилизация

28

Физическо възпит. и спорт

26

Етика и право

17

Информационни технологии ЗИП

16

Математика ЗИП

 

 

2

16

Математика

18

Информационни технологии

21

Биология и здр. образование ЗИП

28

Физическо възпит. и спорт

23

География и икономика ЗИП

 

 

3

24

Изобразително изкуство ЗИП

18

Информационни технологии ЗИП

16

Математика

12

Български ез.и литература ЗИП

20

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

 

 

4

12

Български ез.и литература

13

Български ез.и литература

17

Информационни технологии

21

Биология и здр. образование  ЗИП

20

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

 

 

5

12

Български ез.и литература

21

Биология и здр. образование

28

Физическо възпит. и спорт

23

География и икономика ЗИП

26

Свят и личност ЗИП

 

 

6

28

Физическо възпит. и спорт

21

Биология и здр. образование  ЗИП

10

Английски език

23

География и икономика ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП