Обучение

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2017/2018 ГОДИНА- втори срок

Понеделник

 

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Математика

18

Човекът и природата

26

Музика

10

Български език и литература

15

Математика

14

Английски език

2

28

Физическо възпит. и спорт

11

 Български език и литература

15

Математика

26

Музика

22

География и икономика

10

Български език и литература

3

11

Български език и литература

13

Английски език

10

Български език и литература

15

 

Математика

18

Химия и опаз на окол.среда

23

История и цивилизация

4

20

Човекът и природата

16

Математика

14

Английски език

18

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

15

Математика

5

26

Технологии и предприемачество

25

Изобразително изкуство

27

Физическо възпит. и спорт

14

Английски език

10

Български език и литература

18

Химия и опаз на окол.среда

6

26

Музика

25

Изобразително изкуство

18

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

14

 Английски език

22

География и икономика

 

 

 

     

 

   

27

ДЧ ФВС

   

 

Час

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

1

13

Английски език

22

География и икономика

24

Етика и право

20

Биология и здр. образование ЗИП

23

Свят и личност

 

 

2

13

Английски език

20

Биология и здр. образование

12

Бълг. език и литература

23

История и цивилизация

17

Инф.технологии

ЗИП

 

 

3

27

Физическо възпит. и спорт

14

Английски език

16

Математика

12

Български език и литература

17

Инф.технологии

ЗИП

 

 

4

17

Информационни технологии

25

Изобразително изкуство

23

История и цивилизация

12

Български език и литература ЗИП

22

География и икономика ЗИП

 

 

5

15

Математика

3

Немски език

20

Биология и здр. образование

16

Математика

22

География и икономика ЗИП

 

 

6

20

Биология и здр. образование

16

Математика

3

Немски език

17

Инф.технологии

ЗИП

12

Български език и литература ЗИП

 

 

7

   

28

ДЧ ФВС

           

 

 

Вторник

Час

 

 

 

 

 

 

1

11

Български език и литература

26

Технологии и предприемачество

15

Математика

14

Английски език

23

История и цивилизац.

21

Физика и астрономия

2

16

Математика

11

Български език и литература

14

Английски език

26

Музика

15

Математика

22

География и икономика

3

11

История и цивилизация

16

Математика

10

Български език и литература

15

Математика

21

Физика и астрономия

26

Музика

4

20

Човекът и природата

28

Физическо възпит. и спорт

10

Български език и литература

15

Математика ИУЧ

14

Английски език

18

Химия и опаз.  на ок. среда

5

25

Информационни технологии

11

История и цивилизация

15

Математика ИУЧ

10

Български език и литература

18

Химия и опаз.  на ок. среда

26

Технологии

6

13

Английски език

18

Човекът и природата

26

Музика

10

Български език и литература

17

Технологии

15

Математика

7

13

Час на класа

11

Час на класа

10

Час на класа

17

Час на класа

25

Час на класа

26

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

27

ДЧ по ФВС

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

25

Изобразително изкуство

16

Математика

24

Етика и право ЗИП

22

География и икономика  ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

2

13

Английски език

23

История и цивилизация

21

Физика и астрономия

27

Физическо възпит. и спорт

17

Информационни технологии ЗИП

 

 

3

13

Английски език

12

Български език и литература

14

Английски език

17

Информационни технол. ЗИП

23

Свят и личност ЗИП

 

 

4

11

Български език и литература

21

Физика и астрономия

12

Български език и литература

17

Информационни технол. ЗИП

22

География и икономика ЗИП

 

 

5

13

Английски език

21

Химия и опаз.  на ок. среда

12

Български език и литература

14

Английски език

16

Математика ЗИП

 

 

6

22

География и икономика

24

Психология

20

Биология и здр. образов. ЗИП

21

Физика и астрономия

12

Български език и литература ЗИП

 

 

7

18

Час на класа

12

Час на класа

28

Час на класа

20

Час на класа

22

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

 

 

 

1

11

Български ез.и литература

28

Физическо възпит. и спорт

15

Математика

25

Изобразително изкуство

10

Български ез.и литература

17

Информационни технологии

2

11

Български ез.и литература

16

Математика

17

Информационни технологии

10

Български ез.и литература

15

Математика

27

Физическо възпит. и спорт

3

16

Математика

11

Български ез.и литература

25

Изобразително изкуство

15

Математика

23

История и цивилизац. ЗИП

10

Български ез.и литература

4

25

Изобразително изкуство

11

Български ез.и литература

10

Български ез.и литература

23

История и цивилизация

19

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

15

Математика

5

25

Изобразително изкуство

13

Английски език

23

История и цивилизация

27

Физическо възпит. и спорт

17

Информационни технологии

19

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

6

13

Английски език

25

Информационни технологии

27

Физическо възпит. и спорт

17

Информационни технологии

26

Музика

14

Английски език

7

28

ЧСД

 

 

 

 

 

 

 

 

27

ДЧ ФВС

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

20

Биология и здр. образование

21

Физика и астрономия

18

Химия и опаз.  на ок. среда

24

Философия

23

Свят и личност ЗИП

 

 

2

13

Английски език

20

Биология и здр. образование

21

Физика и астрономия

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

12

Български ез.и литература

 

 

3

13

Английски език

21

Химия и опаз.  на ок. среда

20

Биология и здр. образование

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП

 

 

4

27

Физическо възпит. и спорт

26

Музика

16

Математика

16

Математика

20

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

5

15

Математика

22

География и икономика ЗИП

24

Етика и право ЗИП

12

Български ез.и литература

14

Английски език

 

 

6

19

Химия и опаз.  на ок. среда

24

Психология

3

Немски език

12

Български ез.и литература

16

Математика ЗИП

 

 

7

13

Английски език

3

Немски език

17

Информационни технологии

22

География и икономика

16

Математика ЗИП

 

 

8

 

 

 

 

 

 

27

ДЧ ФВС

28

ДЧ ФВС

 

 

Четвъртък

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Математика

26

Музика

22

География и икономика

10

Български ез.и литература

21

Физика и астрономия

15

  Математика ЗИП

2

26

Музика

22

География и икономика

15

Математика ИУЧ

14

Английски език

10

Български ез.и литература

21

Физика и астрономия

3

22

География и икономика

11

Български ез.и литература

14

Английски език

15

Математика ИУЧ

10

Български ез.и литература

25

Изобразително изкуство

4

11

Български ез.и литература

13

Английски език

10

Български ез.и литература

18

Човекът и природата

15

Математика ЗИП

20

Биология и здр. образов. 

5

13

Английски език

18

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

22

География и икономика

20

Биология и здр. образование

10

Български ез.и литература

6

20

Човекът и природата

16

Математика

18

Човекът и природата

27

Физическо възпит. и спорт

25

Изобразително изкуство

10

Български ез.и литература

7

 

 

28

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

11

Български ез.и литература

30

Български ез.и литература ЗИП

28

Физическо възпит. и спорт

12

Български ез.и литература ЗИП

20

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

2

11

Български ез.и литература

28

Физическо възпит. и спорт

30

Български ез.и литература ЗИП

12

Български ез.и литература ЗИП

20

Биология и здр. образование ЗИП

 

 

3

24

Философия

12

Български ез.и литература

16

Математика

23

История и цивилизация

27

Физическо възпит. и спорт

 

 

4

23

История и цивилизация

12

Български ез.и литература

17

Информационни технологии ЗИП

27

Физическо възпит. и спорт

16

Математика

 

 

5

29

Предприемачество

23

История и цивилизация

17

Информационни технологии ЗИП

14

Английски език

16

Математика ЗИП

 

 

6

13

Английски език

17

Информатика

22

География и икономика ЗИП

24

ФилософияЗИП

23

Свят и личност

 

 

7

13

Английски език

17

Информатика

22

География и икономика ЗИП

24

ФилософияЗИП

18

Химия и опаз.  на ок. среда ЗИП

 

 

8

27

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

Математика ИУЧ

11

История и цивилизация

25

Изобразително изкуство

15

Математика

22

География и икономика

14

Английски език

2

16

Математика

26

Музика

23

История и цивилизация

17

Технологии и предпиемачество

14

Английски език

 

15

Математика

3

28

Физическо възпит. и спорт

11

Бълг.език и литератураИУЧ

15

Математика

17

 

Технологии и предпиемачество

20

Биология и здр. образование

10

Български език и литература

4

13

Английски език

16

Математика

10

Бълг.език и литератураИУЧ

25

Изобразително изкуство

15

Математика

27

Физическо възпит. и спорт

5

11

Бълг.език и литератураИУЧ

16

Математика ИУЧ

17

Технологии и предпиемачество

10

Бълг.език и литератураИУЧ

27

Физическо възпит. и спорт

30

История и цивилизация ЗИП

6

11

История и цивилизация

13

Английски език

17

Технологии и предпиемачество

23

История и цивилизация

10

Български език и литература

20

Биология и здр. образование

 

 

 

   

27

ДЧ ФВС

 

 

       

Час

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

1

23

История и цивилизация

17

Инф.технологии

28

Физическо възпит. и спорт

20

Биология и здр. образование ЗИП

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

 

 

2

13

Английски език

28

Физическо възпит. и спорт

22

География и икономика

20

Биология и здр. образование ЗИП

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

 

 

3

13

Английски език

14

Английски език

24

Етика и право

18

Химия и опаз на окол.средаЗИП

23

Свят и личност ЗИП

 

 

4

11

Български език и литература

30

Български език и литература ЗИП

18

Химия и опаз на окол.среда

22

География и икономика ЗИП

14

Английски език

 

 

5

15

Математика

20

Биология и здр. образов. ЗИП

23

История и цивилизация

22

География и икономика ЗИП

12

Български език и литература

 

 

6

18

Физика и астрономия

16

Математика

30

Български език и литература ЗИП

24

Философия зип

12

Български език и литература

 

 

 

 

 

 

 

28

ДЧ ФВС