Обучение

Стратегия за развитие на училището

 

І. Анализ на състоянието на  Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров” - гр. Монтана

 

 1. Увод

 

         В динамично променящата се обществена среда, отговорност на всеки един от нас е да бъде адекватен , информиран и отговорен.

            Във връзка с новите изисквания на Закона за предучилищно и училищно образование е разработена стратегията за развитие на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров”  – гр. Монтана за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година. Стратегията е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и административното ръководство в сферата на образованието, реализирано в училището. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището и за изграждане на компетентни личности. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора в СУ «Н.Вапцаров», и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

           Новата мисия на училището можем да открием в емблематичния доклад на ЕК по образование, в който са изведени следните четири приоритетни стълба :

Учене за знания и компетенции / „да се учим да учим”/

Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно

справяне с професионалните задължения /”да се учим да правим”/

Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с другите”/

Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи/”да се учим да бъдем”

    Отчитайки въздействието на новите реалности върху мисията и целите на училището, в условията на „Общество на знания” и осъзнавайки значението на стратегическото планиране като средство за мотивиране на училищния колектив за осъществяване на промяна, ръководството на Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Монтана, подкрепено от група  учители, взе решение да се предприемат действия относно разработване на стратегия за развитие на училището за период от 5 години (2016 г.– 2021 г.).

   Главната цел на групата бе да се разработи иновационен продукт, който да  очертава главните насоки и приоритети за развитие на училището. Очакванията от прилагането на стратегията се изразяват в промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите в посока осъществяване на новата мисия на училището: качествено образование, основано на личностния подход.

Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на образованието във Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” - гр. Монтана, на базата на непрекъснатото самоусъвършенстване и квалификация на педагогическия колектив, да се създаде атмосфера за създаване и прилагане на иновации в полза на развитието на ученика.

 

 1. Анализ на вътрешната среда

 

         Анализът на вътрешната среда е необходимо условие за определяне вида и

посоката на стратегията, база за формулиране на приоритетите, специфичните цели и

мерки.

 

 • Кратки исторически данни:

 

1959 - С решение №29 на ОНС , Михайловград, се създава Второ училище.

1962 - въвежда се обучение и в 8 – клас

1968 г.- Във Второ училище започва обучение на децата от ОУ “ Васил Левски” с. Живовци

1970 – на 1 ноември училището влиза в нова сграда, в която сме и до днес

1973 - училището става базово на МНП, построен е паметникът, изработено е знаме, провежда се конкурс за училищен химн, ражда се ”Вапцаровски марш”.

1976 – училището получава званието “Образцово”

1980 – Училището сава ЕСПУ

1981 – построен е нов учебен корпус( малката сграда)

1984 – честват се 25 години от създаването на училището, присъден е орден “Кирил и Методий” III степен. Създадена е музейна сбирка, изработена е значка, издава се вестник “ Вапцаровски зов” и диплянка.

1986 – открит е 9 клас с предпрофисионална подготовка “ Икономика и туризъм”

1990 - Училището е преобразувано в СОУ

1995 - Обявено е за училище на здравето

1999 – Училището празнува 40 години от създаването си

2000 – Създава се компютърна зала с дарение от УН

2002 – При нас идват децата от закритите училища в с. Винище и с. Благово спечелено е второ място на национално състезание по гражданска защита

2003 – Утвърден е “ Технологичен профил”- информационни технологии с прием след 8 клас с 4- годишен срок на обучение

2004 – Училището празнува 45 години от създаването си, издава се вестник “Вапцаровска вяра”, училището е газифицирано.

2005 – Открити са два  компютърни кабинета по проект

2006 – Създава се училищен клуб “Съхрани българското”, прием на деца от закритото училища в с. Стубел

2007 – Връчва се награда “ Учител на годината”

2008 – Участие в общинския кръг на националналната конференция “Училището –желана територия за ученика”, училищна конференция “ 100 години независимост на България “, спектакъл “ България през вековете”, посветен на 130 години от Освобождението, излиза вестник “Второ прес”

2009- Училището става средищно общообразователно училище с ПМС №84/6 април 2009г. двоен юбилей - 50 години Второ СОУ, 100 години от рождението на Никола Вапцаров

2011-2012 Училището за почва да работи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" за учениците от 1 до 8 клас.

2012-2013 Училището работи по проект”Квалификация на учителските кадри”по ОПРЧР

2013-2014 Училището работи по проект ”Квалификация на учителските кадри”по ОПРЧР и продължава да работи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" за учениците от 1 до 8 клас.

2014-2015 Училището продължава да работи по проект ”Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ” за учениците от 1 до 8 клас.

2016 г. С влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно образование на 01.08. 2016 г. училището от СОУ се преименува в СУ.

2017 г. За новата учебна 2017/2018 година на Второ СУ «Н.Вапцаров» е разрешен прием след седми клас с професия «Сътрудник в маркетингови дейности» и е реализирана паралелка.

2017 г. В училището се проведе среща с г-жа Летисия Антонович – представител на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа, представители на МОН и част от екипа на Второ СУ. На тази среща бяха обсъдени мерките, които предприема училището за превенция на преждевременно отпадане на ученици от училищно образование.

2017 г. Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” работи по проекта «Твоят час». Бяха сформирани девет групи за работа по интереси и четири групи за преодоляване на образователни дефицити. Групите обхващаха ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Дейността им беше представена в ДТ «Драгомир Асенов» пред обществеността през месец май.

2018 г. За новата учебна 2018/2019 година на Второ СУ «Н. Й. Вапцаров» е разрешен прием след седми клас с Профил «Предприемачески» и е реализирана паралелка.

2018 г. Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” работи по проекта «Твоят час». Бяха сформирани осем групи за работа по интереси и четири групи за преодоляване на образователни дефицити. Групите обхващаха ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Дейността им беше представена в парк Монтанезиум пред обществеността през месец май.

2019 г. За новата учебна 2018/2019 година на Второ СУ «Н. Вапцаров» е разрешен прием след седми клас със специалност «Производство на хляб и хлебни изделия», професия «Хлебар - сладкар» и е реализирана паралелка с 22 ученици.

2019 г. . Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” работи по проекта «Занимания по интереси». Бяха сформирани десет групи за работа по интереси. Групите обхващаха ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на образование. Дейността им беше представена в Младежкия дом пред обществеността през месец май, а за някои групи  беше организирана екскурзия с учебна цел.

2019 г. През февруари  училището беше домакин на среща с представители на МОН. Предмет на срещата бяха новостите в учебните програми, промените на формата на изпитите след четвърти, седми, десети и дванайсти клас.

2019 г. Във Второ СУ „ Н.Й.Вапцаров” -  гр. Монтана, се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой в началото на настоящата учебна година е 457 ученици, обучаващи се в 20 паралелки.  Наблюдава се тенденция на задържане броя на учениците в училището, въпреки силно влошената демографска и икономическа  ситуация в региона.

2019 г. Осъществен е достъп до интернет и е монтирана  мултимедия в реновираните  класни стаи / 104, 105, 106 и 107/, оборудване на кабинета по ХООС с учебни пособия и материали за ЧП – 5 клас..

 

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2018/2019

457

20

2017/2018

430

19

2016/2017

430

19

2015/2016

427

19

2014/2015

442

20

2013/2014

468

20

2012/2013

478

21

 

 

 През настоящата учебна година в осми клас – 22 ученици, а в първи клас – 41 ученици. Анализът показва, че приемът в първи и осми клас с всяка изминала година е все по-труден. Причините са комплексни, като водещите са: понижена раждаемост, висока абсолютна стойност на отрицателен естествен прираст, ограничени възможности за професионална реализация на родителите, завишена миграционна подвижност на населението във фертилна възраст. Въпреки описаните тежки условия, училището ни за поредна година реализира успешен прием на две паралелки  първи клас /41 ученици/, една паралелка осми клас /22 ученици/.

 

        През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. Персонал

ПКС и научна степен

2018/2019

6.5

38

31 магистри

   7  бакалаври

-  5 II ПКС

 -  4 IV ПКС

     -  12 V ПКС

2017/2018

6.5

38

30 магистри

8 бакалаври

-  6 II ПКС

 -  3 IV ПКС

     -  5 V ПКС

2016/2017

8.5

35

30 магистри

5 бакалаври

-  6 II ПКС

 -  3 IV ПКС

-  5 V ПКС

2015/2016

11

38

30 магистри

6 бакалаври

2 проф. бакалавър

-          9 II ПКС

-          2 IV ПКС

      -     7 V ПКС

2014/2015

11

41

31 магистри

7 бакалаври

3 проф. бакалавър

-          9 II ПКС

-          2 IV ПКС

      -     7 V ПКС

2013/2014

11

42

33 магистри

6 бакалаври

3 проф. бакалавър

-          9 II ПКС

-          2 IV ПКС

      -     7 V ПКС

2012/2013

12

42

32 магистри

7 бакалаври

3 проф. бакалавър

-          9 II ПКС

-          2 IV ПКС

-          6 V ПКС

 

Колективът на  Второ СУ „Н.Й.Вапцаров” е сформиран от 38 учители и възпители, директор, заместник - директори, 6,5 работници помощно - обслужващ персонал. Голяма част от учителите и възпитателите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, тренинги, придобиване на професионално - квалификациона степен. Носители на ПКС са 55% от учителския колектив.

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите на учениците.

- Продължава успешното въвеждане на новите  учебни програми в трети, седми и девети клас.

- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси, ДЗИ.

- Добра реализация на зрелостници във ВУЗ;

- Изграден капацитет по усвояване на средства по програми на ЕС;

- Развито ученическо самоуправление – ученически парлмент;

- Добра материална база и компютърни кабинети;

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

- Отличен управленски екип;

- Рационално управление на финансовите средства в условията на делегираните бюджети;

- Работеща и ефективна вътрешна нормативна уредба;

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Силни синдикални организации;

- Добро взаимодействие с НПО;

- Във връзка с новия Закон за предучилищно и училищно образование към училището бе създаден Обществен съвет;

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в разнообразни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

- Обновяване и възстановяване на дейността на Училищното настоятелство.

- Провеждане на индивидуални консултации с педагогическите съветници на ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

- Увеличаване броя и подобряване пълняемостта на паралелките в 1 и 8 клас;

- Заемане на изявена лидерска позиция при осъществяване на образователната реформа;

- Разширяване на извънкласните дейности;

- Работа по проекти по ОП «Наука и образование за интелектуален растеж»;

- Внедряване на иновации на базата на ИКТ;

- Разширяване на дейностите по превръщане на училището в желана територия за учениците;

 

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Училищен родителски съвет;

- Незадоволително оборудване на кабинети по хуманитарни, обществени и природни науки /с изключение – кабинет по химия/;

- Незадоволителен маркетинг и реклама;

- Недостатъчен PR на училището;

- Оптимизиране на механизма за финансиране на училищното образование;

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал.

- Негативно отношение към училището и липса на мотивация за учене;

 

ІІ. Стратегии и приоритети в развитието на  Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров” - гр. Монтана до 2021 год.

 

МИСИЯ

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.
 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходими социални умения у младите хора за общуване и правилно поведение в обществото. Формиране на обществена култура и активна гражданска позиция у подрастващите.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
 9. Създаване на условия за откриване, стимулиране и развитие на спсобностите на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитите.

ВИЗИЯ

 

 1. Второ средно училище ”Н Й. Вапцаров” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с три етапа на образователна степен:

            -  начален етап: 1. – 4. клас;

            -  прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

           - първи гимназиален етап: 8. – 10. , съгласно новата образователна структура.

           - втори гимназиален етап: 11. – 12.  , съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление и ще се ръководим от него.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище. Ще осигурим специализирана помощ и подготовка за развиване на таланти и удовлетворяване на потребностите и интересите на учениците .
 8. Ще работим по ОП „Наука и образование за интелектуален растеж” /оперативна ос – извънкласни форми/ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
 9. В  следващия 4-годишен период ще продължим да работим по следните проекти и национални програми: „Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”, „Система за национално стандартизиране на вътрешното оценяване”, НП „Мярка без свободен час”,  „На училище без отсъствия”, „ИКТ в училище”,   и международен проект „Move Week“.
 10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Безплатна закуска и мляко за учениците от начален етап”, „Поевтиняване на училищния обяд”, „Чиста околна среда” „Здрави малки активисти”, „Училищен плод“, „Always” , ще се включим и нови такива.
 11. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 12. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Монтана и региона, на родината ни.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии, обществените и природните науки, предметите от художествено – естетическия цикъл.

-   Формиращо оценяване и самооценяване.

-  Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

-   Висок професионализъм на педагогическия екип.

-   Ефективна управленска дейност.

- Добро взаимодействие със социалната среда, държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетентности по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

-  Използване на различни форми за мотивиране на персонала /материално стимулиране чрез диференцирано заплащане на труда по определени и известни критерии/.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Разширяване на автономността на субектите в училището.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

 

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

- Чрез кандидатстване по проекти.

- Чрез дарения.

 

ІV. Идеи и дейности за реализиране на стратегиите и приоритетите в изпълнение на мисията и постигане на визията /план за действие/ на Второ средно училище «Н. Й. Вапцаров»

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2019 г.

3.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

2020 г .

4.

Обновяване и модернизиране на фоайетата и коридорите.

Делегиран бюджет, финансиране от община и дарения

2020 г.

5.

Ремонтни дейности  - стълбите между ул. „Цар Иван Александър” и ул. „З. Стоянов”, тротоара пред училището, монтиране на предпазен парапет пред главния вход на училището, изграждане на детска площадка на терена пред училището , подобряване на ландшафта на училището посредством озеленяване, изграждане на православен параклис в двора на училището параклис.

Делегиран бюджет, финансиране от община и дарения

2020 г.

6.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, синдикати, община

постоянен

7.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, община, дарения

постоянен

8.

Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, „Оптимизация на училищната мрежа. Модул – Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”, „Система за национално стандартизиране на вътрешното оценяване”, НП „Мярка без свободен час”,  „На училище без отсъствия” и „ИКТ в училище”

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

9.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

10.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания, участие в международен проект „Move Week“.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

Периода на стратегията

11.

Оптимизиране на

мрежата от извънкласни форми

Делегиран бюджет

Периода на стратегията

12.

Организиране на

форуми за изява на

талантливи ученици

Делегиран бюджет

Периода на стратегията

13.

Разработване на вътрешни критерии за кадрова политика

на основата на съпричастността

и личния принос за изпълнение на мисията и целите на

училището

Делегиран бюджет

Периода на стратегията

14.

Създаване на маркетингово

звено, за реклама на училището

и провеждане на кандидат-

ученическа кампания на две

нива:

- прием І клас

- прием V клас

- прием VIII клас

 

 

Делегиран бюджет и дарения

Периода на стратегията

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

2. Провеждане на тематични мероприятия с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове, състезателни игри, тематични беседи).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Усъвършенстване на съществуващите училищни учебни планове и при необходимост разработване на нови, отговарящи на търсенето от учениците и на ресурсите, с които разполага училищната общност.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на компетентности и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители /тренинги, беседи, дискусионни срещи, забавно -  познавателни състезания , с родителско участие/

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

- Изграждане на ръководен екип.

- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС.

3. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

5. Провеждане на тиймбилдинги и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалните партньори и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Изграждане на работещо и ефективно училищно настоятелство чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Естетизация и озеленяване

на училищния двор.

4. Модернизиране на училищната библиотека и превръщането и в привлекателна училищна зона.

5. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

7. Осигуряване на нови компютри.

8. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.