Обучение

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2019- 2020г.

 

 

            УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията (училището), основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
 4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
 5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
 6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
 7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
 8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
 9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в институциите се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в институцията и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

Цели:

 • Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 • Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 •  Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • Развитие на компютърните умения на училищната общност.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерактивност,  проектна работа ).
 • Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Акцент върху грамотността (български език и математика).
 • Създаване на условия за изяви  на  учениците.
 • Диференциация  на  обучението  в  посока  на желания   и възможности на обучението по следните основни направления –  математика, български  език  и литература, чужди езици, информационни технологии и спорт.
 • Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел постигане на висока успеваемост от страна на  учениците.
 • Повишаване качеството на публичните изяви  на учениците.
 • Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите.
 • Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всеки ученик и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в нашето училище.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:
 • поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал
 • използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на учебни знания;
 • извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;
 • успешно въвеждане на нови учебни програми
 • Стриктно спазване на изискванията:
 • за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на учениците
 • за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;
 • за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
 • Засилване взаимодействието с родителите, общността и училищното настоятелство.
 • Използване на създадени мултимедийни материали.
 • Повишаване  на  социалните умения  на  учениците  чрез  подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.
 • Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Подкрепа на изявата и развитието на даровитите ученици.
 • Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите;

 Цели:

 • Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите работещи в училището.
 • Продължаване/ Оптимизиране структурата / на изградената система за квалификация.
 • Повишаване на изискванията към работата на учителя.
 • Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск от отпадане.

 

 1. Действия предприети за постигане на целите:
 • Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 • Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 • Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 • Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност и измерване на резултатите.
 • Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
 • Подкрепа за учители, работещи с надарени ученици.
 • Обмен на информация и съобщения чрез e-mail.
 • Участие във всички форми за квалификация организирани на регионални ниво.
 • Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане.
 • Активно участие в системата от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
 • Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.

 

 

 • утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище;

Цели:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Реализиране на ефективна рекламна кампания за  постиженията на училището
 • Поддържане  на интернет страница на училището, публикуване на вътрешно-училищни нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със снимки.

 

 Действия предприети за постигане на целите:

 

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците и техните професионални компетенции.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер
 • Предоставяне на свободен достъп на училищната база за провеждане на различни видове дейност.
 • Организиране на спортни състезания по различни видове спорт.
 • Участие в културните празници на  общинско ниво.
 • Организиране училищни мероприятия с активното участие на ученици.
 • Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 • Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.

 

 • осигуряване на равен достъп до качествено образование;

 Цели:

 • Осигуряване на качествено и ефективно образование
 • Осигуряване на добро обучение на учителите и кариерна пътека
 • Повишаване на изискванията към работата на учителя
 • Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП
 • Осигуряване на равен достъп на всички ученици до съизмеримо по качество образование.
 • Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация

 

Действия предприети за постигане на целите:

 • Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение
 • Приемственост между всички фази от обучението
 • Работа в мултиетническа среда
 • Работа с деца със специални образователни потребности
 • Издигане равнището на езиковата подготовка
 • Развиване на достъпност до новите информационни технологии
 • Съвместно обучение и възпитание на ученици с различен етнически произход
 • Диференциране на грижите спрямо различните потребности на учениците.

 

 • удовлетворяване на образователните потребности на даровити и изоставащи деца;

Цели:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени
 • Развиване ефективността на връзката учител – родител.
 • Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в извънкласни форми.
 • Чрез творческото развитие на учениците да се работи активно в посока утвърждаване на училището не само като образователен, но и като духовен, културен и професионален център.

 

 1. Действия предприети за постигане на целите:
 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в извънкласни форми, ЗИП и СИП.
 • Поддържане на училищната мрежа за връзка с Интернет на всички корпуси, класни и административни стаи и кабинети на училището.
 • Изграждане на подходяща среда за даровити и изоставащи ученици чрез   активното съдействие на педагогическата колегия.
 • Осъществяване на диалог с младежките организации за решаването на актуални проблеми на учениците.
 • За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация
 • предотвратяване на преждевременно напускане на училище;

Цели:

 

 • Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище преди възникването на проблемите.
 • Предотвратява възникването на условия, при които може да започнат процеси водещи до проявяващи се на ранен етап предупредителни сигнали и предоставяне на целенасочена подкрепа на ученици или групи от ученици, които са застрашени от преждевременно напускане на училище.
 • Предоставяне на набор от механизми за подпомагане на отделните застрашени от отпадане ученици, съобразени с техните потребности
 • Подпомагане на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието, чрез предлагане на пътища за завръщане в системата на образование и обучение и за придобиване на пропуснатите от тях квалификации.

 

   Действия предприети за постигане на целите:

                                                    

 • Повишаване качеството на професионалното обучение и създаване на интерес към образованието, чрез осигуряване на условия за интерактивно учене (симулации, решаване на казуси, участие в проекти, експерименти, беседи, дискусии, дебати);
 • Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите за увеличаване на мотивацията за учене сред учениците;
 • Наблюдение на отсъствията на учениците и причините за допускането им, както и поведението с цел недопускане на тормоз и насилие;
 • Повишаване на квалификацията на учителите за работа с ученици в риск;
 • Засилване на връзката между учителя и ученика, основаваща се на взаимно доверие и уважение;
 • Активна работа на училищната комисия за борба с противообществените прояви. Провеждане на индивидуални разговори с учениците в риск, както и с техните родители. Осъществяване на своевременна връзка с други заинтересовани лица и институции;
 • Подпомагане на пътуващите ученици, чрез осигуряване на безплатни карти за пътуване.
 • Включване на учениците в риск в извънкласни форми на обучение;
 • Агитиране на напусналите ученици отново да се включат в образованието, чрез самостоятелна, задочна форма на обучение или курсове за придобиване на правоспособност.

 

 • взаимодействие на родителската общност и училищното настоятелство;
 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за народна просвета.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
 • Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.
 • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия
 1. Действия предприети за постигане на целите:
 • Повишаване на уменията за работа с родители
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с  ученика и неговите родители
 • Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • Да се срещат с класния ръководител и учители по предмети в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • Да участват в родителските срещи;
 • Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • Да участват в училищното настоятелство;
 • Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист;
 • Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
 • Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
 • Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;
 • Намиране на нови форми за общуване;
 • Правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • Присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на наказания на ученик.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация
 • За успеха и развитието на учениците в образователно -възпитателния процес;
 • За спазването на училищната дисциплина;
 • Уменията за общуване с учениците и учителите;
 • Интегрирането им в училищната среда;
 • За посещаемостта на учебните часове от учениците;
 • За отсъствията на ученика от учебни часове,
 • Когато започне процедура за налагане на наказание;
 • Консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

 

 • осигуряване на извънкласни форми за свободното време на учениците;

Цели:

 • Създаване  на условия за активна извънкласна дейност с учениците
 • Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики.
 • Развиване форми на ученическо самоуправление. /месец май/
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси.
 • Популяризиране постиженията на учениците и  учителите

Действия предприети за постигане на целите:

 • Развиване дейността на клубовете по интереси.
 • Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности:
 • състезания, екскурзии с учебно-възпитателна цел, участие в олимпиади, изложби, спортни форуми;
 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар;
 • творческа “продукция” на определени клубове по интереси;
 • участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Ефективно работещи клубове по интереси.
 • Оптимизиране работата на ученическия училищен парламент.
 • Активно съдействие и подпомагане инициативите на учениците от педагогическата колегия.
 • Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, олимпиади.
 • Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време.

 

 • осъвременяване на традициите във възпитателната дейност в мултиетническа среда;

. Цели:

 • Да се създадат адекватни условия за опазване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически и верски признак;
 • Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на учениците от различна етническа общност;
 • Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опазване и духовно развитие на младите хора и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
 • Да се работи за сближаването на учениците от различни етнически групи в процеса на обучението им.
 • Сближаване в мултиетническа среда, чрез ангажиране на учениците в резултатна учебно-познавателна дейност
 • Повишаване на професионалната квалификация на учителите за успешна работа в мултиетническа среда.
 • Да се повиши мотивацията на учениците от етническите малцинства за по-активно участие в образователния процес.

 

    Действия предприети за постигане на целите:

 

 • Да се изгради и поддържа в училищната сграда и в извънкласните прояви българска езикова среда;
 • Да се създаде баланс в практикуването на майчиния и на българския език, като домът е „оставен”за майчиния, а училището за българския език;
 • Използване на интерактивни техники и методи на обучение за приобщаване и адаптиране на ромските деца към учебния процес;
 • Подобряване на работата с родителите в посока по-пълноценната интеграция на децата и младежите от етническите малцинства в училище;
 • Създаване на подходящи средства за съхранение и развитие на културната идентичност на учениците от различни етноси;
 • Включване на теми в провеждания час на класа по етническа толерантност;
 • В методическите обединения да се организират вътрешнопедагогически курсове;
 • Участие в празници и тържества

 

 

 • подобрение във вътрешната и външната среда в училище;

Цели:

 • Създаване  на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 • Естетизация на околната среда.
 • Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната среда, в това число привличане на повече млади учители, учители по езици, информатика, изкуства, подобряване на учебната материална база.
 •  
 1. Действия предприети за постигане на целите:
 • Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
 • Поддръжка на зелените площи.
 • Оформяне на училищния  двор.
 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки.
 • Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение.

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

 • директорът, съответно ръководителят на институцията;
 • педагогическият съвет – за училищата.

          За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия или комисии за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
 2. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 3. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 4. провеждане на самооценяването;
 5. изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

           Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора, съответно от ръководителя на институцията в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

           В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

     Комисията или комисиите се определят в срок до 5 септември, преди началото на всяка учебна година за училищата.

Директорът, съответно ръководителят на институцията:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;
 5. Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;
 6. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 7. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 8. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
 9. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието – за училището или на Националната агенция за професионално образование и обучение – за центъра за професионално обучение;
 10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в институцията.

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на институцията;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на институцията;
 • посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите образователни резултати;
 • посочване на специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на предоставяното образование;
 • планиране на ежегодните дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;
 • изпълнение на планираните дейности от плана за действие към стратегията за развитие на институцията и реализиране на заложените в нея цели;
 1. определя комисията, която извършва самооценяването – нейния състав, задачите и сроковете за изпълнение;
 2. определя начина на участие на лицата, включени в процеса на самооценяване: ученици, учители, директор и родители;
 3. утвърждава определените на подготвителния етап дейности, процедури, критерии, показатели и инструментите за самооценяване;
 4. утвърждава преди края на учебната година доклада от самооценяването, който съдържа:
 • информация за вътрешната и външната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването;
 • данни за използваните инструменти при самооценяването;
 • данни за резултатите от самооценяването, сравнени с резултатите от предходното самооценяване;
 • анализ на резултатите от самооценяването;
 • предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията с цел повишаване на качеството на предоставяното образование, както и за срокове за тяхното изпълнение.

           Докладът от самооценяването е част от ежегодния отчет за изпълнението на плана за действие към стратегията за развитието на училището.

     Правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството се разработват от комисията и се приемат от органа като част от правилника за дейността на обучаващата институция. Те включват:

 1. правомощията на участниците във вътрешната система за осигуряване на качеството;
 2. реда за организиране и провеждане на самооценяването;
 3. реда и начина за съхранение на доказателствените материали за проведеното самооценяване;
 4. взаимодействието на институцията със социалните партньори и другите заинтересовани страни за осигуряване на качеството;
 5. начина за информиране на обществеността за получените резултати от проведеното самооценяване в обучаващата институция.

Годишният план-график съдържа дейностите по самооценяването, групирани по критериите за качество, като задължително се посочват видът на инструментариума към тях и сроковете и отговорните лица за изпълнението им.

План-графикът се утвърждава от директора на училището, съответно от ръководителя на институцията в началото на всяка учебна година.

При необходимост се предлагат на директора, съответно на ръководителя на институцията коригиращи мерки за изпълнение на годишния план-график. След утвърждаване на мерките се организира и координира изпълнението им.

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

 

Измерването на постигнатото качество на образованието и обучението се осъществява от институциите чрез прилагането на процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването.

Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

Периодът за самооценяване за училищата е една учебна година.

Самооценяването се извършва от една комисия или от няколко комисии.

Самооценяването в училищата се извършва по предварително определени критерии и показатели към тях.

Критериите може да се групират по следните области на оценяване:

 1. управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството на образование;
 2. образователен процес – обучение, възпитание и социализация;
 3. взаимодействие на всички заинтересовани страни.

Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий.

Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100.

Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.

Постигнатото качество се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.

Крайната оценка на постигнатото качество може да e със следните количествени и качествени равнища:

 1. отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;
 2. добро – при крайна оценка от 66 до 90 точки;
 3. задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;
 4. незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително.

Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от директора, съответно от ръководителя на институцията.

По всеки критерий се разработва процедура, която съдържа предмет и цел; инструментариум; описание на технологията на провеждане; вида на доказателствения материал (справка, контролна карта, протоколи, въпросници, анкети и други); начините на обработване на доказателствения материал; режима на съхранение и защита на информацията; отговорностите на лицата.

За проведеното самооценяване комисията по качеството изготвя годишен доклад, който включва: цел на самооценяването; информация за външната и вътрешната среда, в която функционира институцията през периода на самооценяването; резултати от самооценяването; сравняване на оценките по критериите с предходния период на самооценяване; анализ на получените резултати; постижения и добри педагогически практики; резултати от оценяването, нуждаещи се от подобрение, и предложение за коригиращи мерки и дейности.

Към доклада може да се прилагат графики, таблици, статистическа информация и други информационни материали.

Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на учебната година.