Обучение

Етичен кодекс

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

      1.Второ средно училище „Никола Вапцаров“ – град Монтана е образователна институция, която приема за основополагащи принципите на:

 • Отговорност;
 • Почтеност;
 • Интелектуална свобода;
 • Равенство на шансовете и право на уважение;
 • Колегиалност;
 • Лоялност;
 • Хуманност;
 • Светското начало;
 • Зачитане на цивилизационните ценности.
 1. Второ средно училище „Никола Вапцаров“ – град Монтана работи в полза на законите и политиките, които гарантират развитието и просперитета на детето и се стреми да повишава авторитета си.
 2. Очаква се цялата училищна общност, включваща училищно ръководство, учители, ученици, служители и родители, да познават принципите, заложени в този етичен кодекс и да постъпват съобразно с тях. Тези принципи би следвало да се имат предвид при вземането на решения на всички нива. Не е възможно Етичният кодекс да се сведе до определен брой правила на поведение. Тези принципи, обаче, следва да се прилагат при отделните казуси, като се разчита на индивидуалната преценка.

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ

 

 1. За прилагането на принципа на отговорност, членовете на училищната общност трябва да проявяват лична отговорност на всички равнища и да фокусират вниманието към етични проблеми, ако възникнат такива.
 2. За прилагането на принципа на почтеността, от членовете на училищната общност се очаква да:

2.1. Да бъдат честни и отговорни към фактите;

 • Да постъпват съгласно законодателството в република България и приетите правилници и наредби в Второ средно училище „Никола Вапцаров“ – град Монтана;
  • Да бъдат медиатори в конфликтни ситуации по щадящ достойнството и на двете страни начин;
  • Да държат на прозрачността и постоянството при вземането на решения;
  • Да осъществяват благотворителни инициативи, включително събиране на средства, съобразно този етичен кодекс.
 • За прилагането на принципа на интелектуалната свобода от членовете на училищната общност, се очаква да проявяват асертивност, като:
  • Да отстояват личната си свобода на изразяване;
  • Да зачитат правото на другите да изразяват мнение;
  • Да популяризират собствени проучвания, които не уронват престижа на училището, чрез публикации.
 • За прилагането на принципа на равенство на шансовете и право на уважение, от членовете на училищната общност се очаква:

4.1. Да приемат всички хора еднакво;

 • Да пазят достойнството на другия;
 • Да не допускат дискиминация по никой от признаците:
 • роля в училище;
 • възраст;
 • пол;
 • етнос;
 • раса;
 • религия или убеждение;
 • сексуална ориентация;
 • брак или гражданско партньорство;
 • бременност;
 • майчинство;
 • соматичен статус;
 • социален статус;
 • икономически статус;
 1. За прилагането на принципа на колегиалност от членовете на училищната общност, се очаква да:
 2. Да проявяват култура на общуване, зачитаща достойнството на личността;

5.2. Да участват в създаването на социален микроклимат, в който взаимопомощта, партньорството и екипността са основополагащи ценности.

 1. За прилагането на принципа на лоялност от членовете на училищната общност се очаква да повишават авторитета на училището със всяко свое действие.
 2. За прилагане принципа на хуманността, от членовете на училищната общност се очаква емпатийно отношение към всяко уязвимо същество:
 3. Хуманно отношение към уязвими и маргинални обществени групи;
  • Адекватно поведение към животни;
  • Съпричастност към проблемите на екологията.
 4. За прилагането на принципа на светското начало от членовете на училищната общност се очаква да разбират, че имат абсолютното и неоспоримо право да изповядват своята религия свободно, но не и да я проповядват.
 5. За прилагане на принципа на зачитане на цивилизационните ценности от членовете на училищната общност се очаква да считат за

недопустимо училището да става трибуна на агресивни, терористични и античовешки послания.

 

III. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО:

 

1.Членовете на педагогическата колегия и непедагогическите служители да основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

1.1. Да се разбира и цени уникалността на всяко дете.

1.2. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

1.3. Да се създава  безопасна и здравословна следа, която да стимулира развитието на детето.

1.4. Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

1.5. Да се осигуряват равни възможности за подкрепа и личностно развитие на децата със специални потребности.

         1.6.Недопустимо е участието в практики, които не зачитат достойнството на детето или са вредни и опасни за физическото, психическото и емоционалното му здраве.

 • Да не се участва в дискриминационни практики.
 • Да се спазват законовите разпоредби и приетите процедури в Второ средно училище „Никола Вапцаров“ – град Монтана, при сигнал за дете жертва на насилие и тормоз или в риск от насилие и тормоз.
 1. Родителите на деца и ученици в Второ средно училище „Никола Вапцаров“ – град Монтана да споделят ценностите на училищната общност и да работят в партньорство с педагогическия екип.
  • Да участват в създаването на положителен социален микроклимат, в който взаимопомощта и екипността са основа на междуличностните взаимоотношения.
  • Да се придържат към реалистична оценка на фактите и да търсят баланс между различните мнения.
  • Да пазят достойнството на другия.

             

 

IV. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ МЕЖДУ КОЛЕГИТЕ

 

 1. Да се поддържат отношение на партньорство, взаимно уважение и колегиалност.
 2. Да се обменят информация и ресурси, които имат отношение към закрилата и правата на детето.
 3. Да се утвърждава авторитета на колегите и училището, като се въздържаме от действия, който биха уронили престижа им.

 

V. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

 1. Членовете на училищната общност да се въздържат от даване и получаване на подаръци и услуги, които могат да бъдат предпоставка за пристрастност и да повлияят върху изпълнението на служебните задължения.
 2. Да се носи отговорност за повереното имущество и финансови източници.
 3. Да се спазва конфиденциалност на всякаква информация, освен в случаите, когато поверителността може да застраши живота и здравето или тя се изисква от органите на реда.
 4. От бившите служители се очаква да не разкриват информация, освен ако не са упълномощени да го правят или тази информация е изисквана от органите на реда.
 5. Бившият служител би следвало да се въздържа от коментари и действия, които биха навредили на училището и на училищната общност.
 6. Да се спазват принципите на координация и субординация в училището.
 7. Да се смята за недопустимо служител да склонява друг служител към незаконни действия, независимо от позициите, които заемат в училищната йерархия.
 8. Да се смята за недопустимо изразяването на различно мнение да става по подигравателен, ироничен, саркастичен, ехиден или друг уронващ личното достойнство начин.
 9. Да се смята за недопустимо служител да бъде неравностойно третиран заради лични убеждения или убеждения и действия на лица, с които е в семейни и родови връзки.
 10. Да се смята за недопустимо да се отправят политически послания.
 11. Всеки да има гарантирано и неприкосновено лично пространство във физическата среда, както и да гарантира същото на другите, като се имат предвид специфичните особености на индивидуалната зона на комфорт на личността.

12.Видът и облеклото на всеки служител да съответства на приемливото за обществото и служебната му/и позиция.

 1. Да се демократизира вземането на управленски решения, като за целта все повече служители участват в този процес чрез работата

си в методически обединения, временни и постоянни комисии.

 

VI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

 1. Конфликт на интереси възниква в случаите на лична ангажираност, която пречи на безпристрастността и обективността в работата.

2.Служителят да не злоупотребява със служебното си положение за лично облагодетелстване чрез предоставяне на платени услуги по принуда.

 1. Своевременно дистанциране от ситуации, които биха могли да доведат до конфликт на интереси.

 

VII. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

 

 1. Да се избягват отношения със семейството, които не работят в интерес на детето.
 2. Да не се използват допустимите отношения със семейството за придобиване на лична облага.
 3. Да се зачита правото на семейството на личен живот и да се осигурява конфиденциалност на информацията, освен в случаите на насилие и тормоз или риск от насилие и тормоз.
 4. Да не се допускат форми на насилие и тормоз от представител на институцията над семейството.

VIII. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛЯ

 

 1. Да съдейства за издигане на престижа на училището.
 2. Да зачита достойнството и професионализма на учителя.
 3. Да не упражнява форми на насилие и тормоз над представител на институцията.
 4. Да бъде съпричастен към инициативите на училищната общност и да участва в тях.
 5. Да работи за подобряването на обществената среда, в която се обучават, възпитават и развиват учениците.

 

IX. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИКА

 

 1. Да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да допринася за развитие на добрите традиции.
 2. Да зачита правата, честта и достойнството на връстниците си, на учителите и на непедагогическия персонал.
 3. Да уважава правото на учителя да изпълнява служебните си задължения.
 4. Да проявява толерантност към различието по какъвто и да е признак на връстник.      
 5. Да защитава собствената си личност без да накърнява личността на друг.

             

 

 

 

Х. МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

 1. Да се държи на високото качество на обучение, възпитание и личностно развитие в училище.
 2. Всички форми на изкуство, които намират място в училище, да бъдат лишени от вредни, обидни, неприлични или агресивни послания и да не включват конотации от този характер в изразните си средства.
 3. Да се работи за подобряването на обществената среда, в която се обучават, възпитават и развиват учениците.
 4. Да се подобрява комуникацията между институциите, които имат отношение към правата на детето.
 5. Да се спазват законите и политиките, които защитават правата на детето.
 6. Всички форми на изкуството, които намират място в училище, да не носят вредни, обидни, неприлични или агресивни послания и да не включват конотации от този характер в изразните си средства.

 

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

 1. Правилата на този кодекс са неизменна част от работата на цялата училищна общност.
 2. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на развитие и промяна.

 3.Всички констатирани нарушения на този Етичен кодекс и всички казуси, които имат отношение към заложената в него проблематика, се отнасят до Етичната комисия, избрана и функционираща

по установения ред във Второ средно училище„Никола Вапцаров“ – град Монтана