Обучение

План за противодействие на тероризма през учебната 2021/2022 г.

  

 

 

 

 
 1. определяне на степени на готовност на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана за противодействие на терористични заплахи и/или актове на територията на училището.

     ІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ДЛЪЖНОСТНИ  ЛИЦА:

    Чл. 4. (1) Задълженията на директора на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана са общи и специфични. Специфичните задължения на директора са по повод настъпила терористична заплаха и/или акт.

 • Общите задължения на директора на училището са както следва:
  1. организира и ръководи защитата на училището от терористични заплахи и/или актове;
  2. организира разработването и внася за приемане от педагогическия съвет на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана на План за противодействие на тероризма на училището;
  3. организира разработването и приемането на периодични актуализации на плана за противодействие на тероризма на училището;
  4. осигурява изпълнението на мерките, разписани в настоящия план;
  5. организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последици от терористични заплахи и/или актове;
  6. организира и координира действията по неотложните спасителни и аварийно-възстановителни работи по ликвидиране на последствията от терористичен акт;
  7. планира в бюджета на училището финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма;
  8. определя със своя заповед Щаб (координационен съвет) по безопасност;
  9. извършва обмен на информация и координира действията на училището с компетентните териториалните структури на общинската и областната изпълнителна власт по повод терористична заплаха и/или акт на територията на училището;
  10. организира извършването на аналитична и прогнозна дейност за очаквани терористични заплахи и/или актове;
  11. ежегодно планира и провежда обучение и практическа подготовка на

учителите и служителите за усвояване на  специфични задължения при различни сценарии за действие съгласно плана  при терористичен акт и спазването правилата при пропускателния режим;

 1. организира информационни кампании сред родителите на учениците, обучавани в училище.
 • Специфичните задължения на директора на училището са както следва:
  1. осигурява спазването на въведените мерки в зоната на кризата;
  2. усилва охраната на рисковите обекти на територията на училището;
  3. събира и предава информация на компетентните органи за разрушенията и броя на пострадалите;
  4. оказва съдействие на компетентните органи при разрешаване на кризата, възникнала в следствие на терористична заплаха и/или акт.

     Чл. 5. (1) Задълженията на Щаба по безопасност на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана са общи и специфични. Специфичните задължения на Щаба по безопасност са по повод настъпила терористична заплаха и/или акт.

 • Общите задължения на Щаба по безопасност на училището са както следва:
  1. разработва и предлага за утвърждаване План на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана за противодействие на тероризма;
  2. координира действията по събиране и предаване на информацията на

директора на училището и на компетентните органи;

 1. оказва съдействие на екипите на компетентните органи, участващи в дейностите по предотвратяване и ликвидиране на последствията от терористична заплаха и/или акт;
 2. организира дейности по запознаване с борбата с тероризма в глобален и национален мащаб и с плана за противодействие на тероризма.
 • Специфичните задължения на Щаба по безопасност на училището са както следва:
  1. определя мястото и характера на терористичната заплаха и/или акт и организира тяхната локализация;
  2. при необходимост спира електричеството, водата (с цел предотвратяване на течове), газ и други комуникации;
  3. организира при необходимост дейностите по гасене на възникнал пожар;
  4. организира издирване на пострадали и предприема действия по тяхното извеждане от кризисната зона и при необходимост ги отвеждат в медицинския кабинет на училището;
  5. организира охраната на рисковите обекти на територията на училището и на кризисната зона;
  6. събира информация за кризисната ситуация и я предава на директора на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана и на компетентните органи;
  7. оказва съдействие на компетентните органи при разрешаване на кризата, възникнала в следствие на терористична заплаха и/или акт.

     Чл.6. (1) Специфичните задълженията на медицинското лице на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана по повод настъпила терористична заплаха и/или акт са както следва:

 1. извършва оценка на медицинската обстановка, възникнала по повод на терористичната заплаха и/или акт;
 2. създава нужната според конкретната кризисна ситуация организация за медицинско осигуряване на учениците и персонала на училището и на гражданите, пребиваващи на територията на училището за периода на терористичната заплаха и/или акт;
 3. оказва спешна помощ на пострадалите (ако има такива);
 4. извършва медицинска сортировка и при необходимост и евакуация на пострадалите (ако има такива);
 5. извършва хигиенно-противоепидемични действия при необходимост;
 6. събира информация за медицинските характеристики на кризисната ситуация и я предава на директора на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана и на компетентните органи;
 7. оказва съдействие на компетентните органи при разрешаване на кризата, възникнала в следствие на терористична заплаха и/или акт.

     ІІІ.  МЕРКИ  ЗА  БОРБА  С  ТЕРОРИЗМА:

     Чл. 7. (1) Възможни сценарии за терористична заплаха и/или акт във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана са:

 1. задействане на взривно устройство на територията на училището (учебна стая, коридор, сервизно помещение, двор или др.).
 2. използване на огнестрелно оръжие на територията на училището или в непосредствена близост;
 3. използване на оръжие за масово поразяване в или в близост до територията на училището;
 4. вземане на заложници: деца или персонал на училището или граждани, намиращи се на територията на училището;
 5. използване на хладно оръжие и/или отправяне на заплахи за живота и здравето на децата и персонала на училището или на граждани, намиращи се на територията на училището;
 6. нерегламентирано проникване в комуникациите (електричество, вода, газ и

др.) и електронната мрежа (интернет, компютри, административната мрежа) на училището.

    (2) Възможни са и всякакви други кризисни ситуации, резултат от терористична заплаха и/или акт.

    Чл. 8. Нивата на терористична заплаха във Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана се определят съгласно Закона за противодействие на тероризма и са както следва:

 1. НИСКО ниво на заплаха - "Трето ниво" - наличната информация и събития предполагат оценка за ниска вероятност за извършване на терористичен акт; елементите от средата за сигурност не предвиждат възможности за планиране и осъществяване на терористичен акт;
 2. ВИСОКО ниво на заплаха - "Второ ниво" - значителен брой елементи на заплаха са оценени като налични в страната или в непосредствено съседство и е налице реален риск от извършване на терористичен акт; разпорежда се при наличие на реален риск от осъществяване на терористичен акт; анализът на елементите от средата показва, че са налице възможности за осъществяване на терористичен акт;
 3. МНОГО ВИСОКО ниво на заплаха - "Първо ниво" - всички елементи на заплаха са налични в страната или в непосредствено съседство и е налице висок риск от извършване на терористичен акт; съществуват непосредствени намерения за осъществяване на такъв акт, с налични средства и създадена организация.

     Чл. 9. (1) В зависимост от нивата на терористична заплаха, определени в чл. 8 от настоящия план, се определя и степента на готовност на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана за реакция на терористична заплаха и/или акт.

 • Степените на готовност на училището се определят съгласно Закона за противодействие на тероризма и са както следва:
  1. „Зелена степен“ – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ- не съществува реален риск от терористична заплаха и/или акт;
  2. „Жълта степен“ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - съществува реален риск от терористична заплаха и/или акт;
  3. „Оранжева степен“ - ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ - получена е информация за неизбежен и непосредствен риск за осъществяване на терористична заплаха и/или акт;
  4. „Червена степен“ - РЕАГИРАНЕ - осъществяване на терористична заплаха и/или акт и възникване на кризисна ситуация.

     Чл. 10. В зависимост от степените на готовност, определени в чл. 9 от настоящия план, се предприемат мерки както следва:

 1.             „Зелена степен“ – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ:
 • училището изпълнява ежедневната си дейност;
 • училището осъществява постоянно наблюдение и анализ на средата за сигурност;
 • училището обменя информация за рискове и заплахи, свързани с терористична дейност и радикализация с РУО, ОД на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“ (ТДНС), РДПБЗН, както и с дежурния в общината;
 • училището поддържа готовност за своевременно и координирано противодействие на терористичните заплахи.
 1. „Жълта степен“ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 • училището изпълнява ежедневната си дейност;
 • в училището се повишава наблюдението и анализа на средата за сигурност;
 • извършват се проверки на готовността за противодействие на терористичните актове;
 • прави се преглед и оценка на плана за реагиране и при необходимост се актуализира;
 • провежда допълнителна подготовка (обучение, информация и др.) на педагогическия и непедагогическия персонал в училището, в зависимост от характера на риска от извършване на терористична заплаха и/или акт;
 • при необходимост се засилва охраната на училището;
 • училището обменя информация за рискове и заплахи, свързани с терористична дейност и радикализация с РУО, ОД на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“ (ТДНС), РДПБЗН, както и с дежурния в общината;
 • училището поддържа готовност за своевременно и координирано противодействие на терористичните заплахи.
  1. „Оранжева степен“ – ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ:
 • училището изпълнява ежедневната си дейност;
 • в училището се повишават мерките за контрол;
 • провежда извънреден, целенасочен инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал в училището, в зависимост от характера на риска от извършване на терористична заплаха и/или акт;
 • провежда се тренировка (под формата на игра) с учениците, обучавани в училището, как следва да реагират в конкретната кризисна ситуация, за която има повишен риск от настъпвани;
 • организира се информация на родителите на учениците;
 • при необходимост се извършва евакуация на хора и материални средства;
 • училището обменя информация за рискове и заплахи, свързани с терористична дейност и радикализация с РУО, ОД на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“ (ТДНС), РДПБЗН, както и с дежурния в общината;
 • училището поддържа готовност за своевременно и координирано противодействие на терористичните заплахи.
  1. „Червена степен“ – РЕАГИРАНЕ:
 • задейства се плана за борба с тероризма;
 • предприемат се незабавни адекватни на кризисната ситуация мерки;
 • незабавно се сигнализират всички компетентни органи: ОД на МВР, Териториална дирекция „Национална сигурност“ и др.;
 • информират се Община Монтана и РУО за възникналата кризисна ситуация;
 • оказва се пълно съдействие на компетентните органи.

      Чл. 11. Процедура на действие при получаване на сигнал за терористична заплаха и/или акт:

 1. служителят, приемащ сигнала, трябва да запази спокойствие и по възможност да предположи обаждащия се към продължителен разговор, по време на който да се опита да определи пол, възраст, диалект/акцент и да запомни тембъра на гласа, евентуални дефекти в говора, характерни шумове и др.
 2. незабавно след приемането на сигнала да уведоми директора на училището, който подава сигнал на телефон 112. При отсъствие на директора или заместник-директора, служителят сам подава сигнала на телефон 112.
 3. в случай, че е подаден сигнал за поставено взривно устройство да не се предприемат действия по неговото търсене и да не се правят опити за неговото обезвреждане.
 4. в случай, че е подаден сигнал за поставено взривно устройство, да се организира евакуация на учениците и учителите в безопасни помещения и пространство, отстоящи на не по-малко от 50 метра от застрашената зона.
 5. да се изпълняват разпореждания на екипа на компетентните отговори, определен за решаване на конкретната кризисна ситуация.

     Чл. 12. Процедура на действие при намиране на съмнителен, безстопанствен пакет на територията или в непосредствена близост до територията на училището:

 1. служителят, намерил безстопанствен пакет, незабавно информира директора на училището, който подава сигнал на телефон 112. При отсъствие на директора, служителят сам поддава сигнала на телефон 112.
 2. да не се предприемат действия по преместване, отваряни и/или обезвреждане на съмнителният пакет.
 3. предприемат се действия за намиране собственика на пакета.
 4. в случай, че са налице достатъчно данни, че действително в съмнителния пакет има взривно устройство, да се организира евакуация на учениците и служителите в безопасни помещения и пространство, отстоящи на не по-малко от 50 метра от застрашената зона.
 5. да се изпълняват разпореждания на екипа на компетентните отговори,

определен за решаване на конкретната кризисна ситуация.

         Чл. 13. Процедура на действие при обща терористична заплаха и/или акт, различни от описаните в чл. 11 и чл. 12 от настоящия план:

 

№ по ред

ДЕЙНОСТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

СРОК

1.

Уведомяване на директора на училището

Лицето, което първо е установило терористичната заплаха и/или акт

незабавно

2.

Подаване на сигнал на телефон 112 и на ОД на МВР и/или други компетентни органи (държавни и/или местни)

Директорът, а при негово отсъствие лицето, което първо е установило терористичната

заплаха и/или акт

незабавно

3.

При отсъствие на директора се уведомява заместник - директора или друг назначен за ръководител на училището

Лицето, което първо е установило терористичната заплаха и/или акт

незабавно

4.

Уведомяване на учениците и персонала на училището

Директорът, а при негово отсъствие заместник директора или друг назначен ръководител на училището

до 5 минути от началото на кризисната ситуация

5.

Предприемане на адекватни на кризисната ситуация мерки за защита

Директор

Щаба по безопасност

до 10 минути от началото на кризисната ситуация

6.

Евакуиране на учениците и персонала, съгласно плана за евакуация

Директор

Щаба по безопасност

При необходимост до 15 минути от началото на кризисната ситуация

7.

Изключване на електрическо захранването, вода и други

Директор

Работник поддръжка

При необходимост до 15 минути от началото на кризисната ситуация

8.

Оказване на първа помощ на пострадалите

Медицинско лице

При необходимост незабавно след откриване на пострадалите

9.

Изпълнение разпорежданията на екипа на компетентните органи, определен за решаване на  кризисната ситуация

Директор

Щаба по безопасност

По разпореждане на екипа на компетентния орган

10.

Информиране на родителите

Директор

Щаба по безопасност

До 30 мин. от началото на кризисната ситуация

 

         ІV.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ:

 

        Чл. 14. Настоящият план за противодействие на тероризма е разработен на основание чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие на тероризма.

        Чл. 15. (1) Настоящият план за противодействие на тероризма е утвърден със Заповед РД-13-1080/14.09.2021 г. на директора на Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана.

 • Настоящият план за противодействие на тероризма се актуализира при необходимост по реда на неговото утвърждаване.
 • Копия от настоящият план за противодействие на тероризма се съхраняват от директора на училището, ЗДАСД - председател на Щаба по безопасност и в учителската стая за сведение и изпълнение.