Обучение

Заповед за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ВТОРО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

 Монтана ул. ”Цар Иван Александър” №35, тел. 096-305698, 302452, факс 096-305698

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,   www.vtoro-montana.comЗ А П О В Е Д № РД -14-686/15.03.2013г.                      На основание чл.147,ал.1,т.5 и чл.9,ал.1 от ПМС №33/15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование,


                                                         Утвърждавам


                    Предложение  с вх. № 218/07.03.2013г.на Комисията за стипендиите

                             назначена със   заповед №РД-14-584 от 01.03.2013г.                                                                               


                                                           Определям:


І. Видовете стипендии за учебната 2012/2013г.:

       1. За постигнати образователни резултати – чрез класиране;

       2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането –чрез   класиране;

       3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – по документи

       4. За ученици без родители и ученици без един родител- по документи

         Ученик без родители, е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

          Ученик без един родител, е ученик, чийто родител е починал, , лишен от родителски права или поставен под пълно запрещение.

       5. Еднократни стипендии

          Еднократните стипендии са за:

-         преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани му

          достъпа му до образование

-         постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извън

училищна дейност

За един и същ ученик еднократна стипендия може да се отпуска само веднъж  в рамките на един учебен срок.

ІІ. Разпределението на средствата по видове стипендии:

         А)  за постигнати образователни резултати

         Б)   за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането 

         В)  за подпомагане на ученици с трайни увреждания

         Г)   за ученици без родители или ученици без един родител

         Д)  еднократни стипендии- до 10% от общата сума за стипендии

 ІІІ.  Критерии за класиране за стипендия за постигнати образователни резултати и  за    подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

        А) Стипендия за постигнати образователни резултати се отпуска на ученици, които   

        отговарят на следните критерии:

-         за І-ви учебен срок при успех от 5.50 до 6.00 за предходната  учебна година;

-         за ІІ –ри учебен срок при успех от 5.50 до 6.00 от І-ви учебен срок на учебната година

Б) Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отпуска на ученици посредством класиране с определяне на комплексна оценка

     Учениците се класират по нисходящ ред на получените точки по методиката за комплексна оценка


      Методика за оценка :

    

     Критерии и показатели, относителна тежест

№ по ред

Критерии и показатели за комплексна оценка

Тежест

1.

Месечен доход на член от семейството

К1 = 60

2.

Успех на ученика

К2 = 40


Комплексната оценка на всеки ученик се определя както следва:

К1 = 60 х минималния доход от всички подадени заявления на учениците

                  дохода на конкретния ученик

К2 = 40 х успеха на ученика

                 максималния успех на ученик от всички подадени заявления

ІV. Размер на всеки вид стипендия и период на отпускане

      А)  Размер на всеки вид стипендия:

           1. За постигнати образователни резултати- 50.00 лв.

           2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – 

               -30.00 лв.

           3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания – 30.00 лв.

           4. За ученици без родители или ученици без един родител- 50 лв.

       Б) Период на отпускане на всеки вид стипендия:

             1. Стипендиите по т.1 и 2 се отпускат от началото на всеки учебен срок и се                                              

              изплащат месечно за периода на учебните месеци – от 01.10 до 30.06.

              2. Стипендиите по т.3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца,

              през, който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат за    

             за периода на учебните месеци – от 01.10 до 30.06.


V. Документи за кандидатстване

              1. За стипендия за постигнати образователни резултати

                  - молба – декларация от ученика, подписана и от класен ръководител за   верността на посочения успех.

              2.  за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

                  - заявление – декларация от ученика и подписана от родителя/настойника/

                  - документи, удостоверяващи средномесечния доход на член от семейството за предходните шест месеца, чрез служебни бележки за доходите на родителите или служебни бележки за регистрация на безработни родители в бюрото по труда.

                   - документи, удостоверяващи, че братята или сестрите са ученици или студенти.

               Забележка: Като членове на семейството се считат майката, бащата, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новия съпруг/съпруга или лицето, с което съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 2-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

              3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

                  -  заявление – декларация;

                  - представен документ за медицинската експертиза, с която е установена степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

               4. За ученици без родители или с един родител

                   - заявление – декларация;

                   - копие на смъртен акт/ актове

               5. Еднократни стипендии

                   А) Преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование: /липса на средства за учебници и други технически средства, пътни разноски до училището, неочаквани бедствия свързани с ученика, обстоятелства свързани със здравословното състояние на ученик/.

                      Стипендията се отпуска въз основа на заявление от ученика, документ доказващ обстоятелството и мотивирано предложение на Комисията по стипендиите.

                    Б) Постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

                   За тези стипендии няма кандидатстване от страна на учениците. Класните ръководители предлагат учениците за еднократни стипендии. Комисията по стипендиите взема решение в едноседмичен срок за отпуснатите стипендии. Тези стипендии се раздават в края на учебната година и техния размер варира в зависимост от бройката на гласуваните ученици. Максималната сума, която може да бъде отпусната на ученик, е в размер до 100 лв.

               VІІ. Учениците  нямат право на стипендия, когато:

  1. Прекъснат обучението си или когато повтарят учебната година, с изключение на повтарящите по болест.
  2. Имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.


               Комисията разглежда документите на учениците по т.V от настоящата заповед в едноседмичен срок и предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендия от съответния вид, въз основа на извършеното класиране и до размера на утвърдените средства.

              Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на училището и да се приложи на информационното табло на учениците.

              Копие на заповедта да се връчи на  членовете на комисията за изпълнение.

              Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.  Елка Илчева

  Директор на ІІ СОУ”Н.Й.Вапцаров”