Прием

Прием IX клас

ПРИЕМ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Утвърден план-прием за учебната 2017/2018 година за обучение в IX клас:

една паралелка "Непрофилирана подготовка" - срок на обучение 4 години

                  Уважаеми родители, скъпи осмокласници! Ръководството и учителския екип на Второ СОУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Монтана ви предлагат обучение в гимназиален етап на образование с продължителност 4 години. Кандидатства се след завършен 8 клас със свидетелство за основно образование. По учебен план се изучават всички общообразователни предмети според ДОИ, което подпомага подготовката на учениците за ДЗИ, успешното им дипломиране в края на обучителния период и кандидатстване във всички висши учебни заведения в страната. Второ СОУ – гр. Монтана предлага засилена подготовка през четирите години на обучение в гимназиален етап на образование в областта на: - български език и литература - чужди езици /английски и немски език/ - информационни технологии - география и икономика - биология и здравно образование - химия и опазване на околната среда - спорт: лека атлетика, футбол и волейбол В училището се провежда обучение по предприемачество, което ще способства за изграждане на умения и способности за реализиране на собствен бизнес в конкурентна икономическа среда. Тази образователна институция с повече от 50-годишна история ви представя своите предимства: - екип от висококвалифицирани преподаватели; - едносменен режим на обучение; - отлична материална база с добре оборудван стол и поевтинена храна; - три компютърни кабинета; - атрактивни извънкласни форми: мажоретен състав, вокална група и др.; - екологично чист район; - училищен автобус; - медицински кабинет; - библиотека; - фитнес зала; Нашето училище вярва, че ще оправдае доверието ви!

Очакваме ви!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА ДЕВЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

03 - 05 юли 2017 г. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
до 06 юли 2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
07 юли 2017 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
10 юли 2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране
11  юли 2017 г. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране
до 13 юли 2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
14 юли 2017 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
до 18 юли 2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
19 юли 2017 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
20 юли 2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
21 юли 2017 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 26 юли 2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

 

З А П О В Е Д  № РД-14-821/07.04.2017г.

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО,  чл. 19 от Наредба №12/01.09.2016  за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка с изпълнение на т. Х. и т. XI.  от приложение № 2 за организация на дейностите по приемане на ученици в IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. към Заповед № РД09-1836/22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката и чл. 66 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.   

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Състава на училищната комисия по приема на документи, класиране и записване на ученици след завършено основно образование за  IX клас за учебната 2017/2018г.

Предесдател: Адриана Димитрова Каменова – учител по БЕЛ

Членове: Ивелина Боянова Тодорова – пед. съветник

Десислава Огнянова Аврамова – учител по ГИ

                  

І етап

Приемане на документи:  03.07.2017г. - 05.07.2017 г. вкл.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 06.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 07.07.2017г.

Обявяване в училището на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране - 10.07.2017г.

 

II етап

Приемане на документи:  11.07.2017г.:

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 13.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 14.07.2017г.

Обявяване в училището на записалите се ученици и броят на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2017г. вкл.

 

III етап 

Приемане на документи:  19.07.2017г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 20.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране -21.07.2017г.

Обявяване в училището на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до  26.07.2017г. вкл.

Представяне на списъците със записалите се ученици и на оригиналите на документи за записване (свидетелство за основно образование) - председател на УК по приема.      

Задължения на комисията  по приема на документи:

1.Приемат документите:

А) Заявление за участие в класиране по образец на училището;

Б) Копие от свидетелството за завършено основно образование;

      2. Проверяват наличието и редовността им, сравняват копията на документите за завършено основно образование с оригиналите им и връщат оригиналите на учениците;

      3. Завеждат във входящия дневник по пореден входящ номер подадените документи за класиране, отбелязват входящия  номер и датата на завеждане върху заявлението за класиране;

       4.Издават служебна бележка с училищния входящ номер на документите на всеки ученик;

    5. Подреждат документите на учениците по входящи номера..

 

      Задължения на комисията по класиране  и  записване на учениците:

         1. Класират учениците по низходящ бал, изготвят списък на класираните ученици и предават документацията на   председателя на комисията  по  записване.

      2. Обявяват списъците на приетите ученици на съответния етап на класиране.

      3.Извършват записването на приетите ученици, като приемат документите за записване, проверяват наличието и редовността им и завеждат във входящия дневник по пореден входящ номер подадените документи;

     4. Обявяват списъци на записалите се ученици и броя на незаетите места, след етапа на класиране.

     5. Връща документите на неприетите ученици.

     6.   Връща документите на приетите, но незаписани се  ученици.

     7. Председателят на комисията представя необходимата информация по образец в РУО- Монтана след всеки етап на записване.

Задължавам Надежда Александрова - ЗДУД да запознае комисията с изискванията  на т. XI.  от приложение № 2 за организация на дейностите по приемане на ученици в IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. към Заповед № РД09-1836/22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката и чл. 66 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

  Определям г-жа Надежда Александрова – зам. директор УД за отговорно лице за съхранение в срок от 1 година на оригиналите на документите от организацията и провеждането на дейностите на по приемането на учениците в 9 клас и на оригиналния протокол за резултатите от класирането.

Място на съхранение на документите: кабинет № 206 

                Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надежда Александрова -ЗДУД.

                Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

За контакти: 096/ 302 452096/ 302 452096/ 305 698096/ 305 698

град Монтана, ул. „Цар Иван Александър” № 35

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.