Прием

Прием I клас

                           

 

 

⇒ Наредба за прием в първи клас в общински училища на територията на община Монтана;

⇒ Райониране за прием в първи клас на територията на град Монтана;

⇒ Заявление за участие в класиране за прием в първи клас;

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо, равнозначно на първите стъпки, когато то прохожда.

Ние, вече порасналите, знаем колко е важно всеки първи трепет да бъде обграден с грижовност, внимание, търпение, много обич и разбира се професионална компетентност и умения да обучаваш, възпитаваш и напътстваш.

Всичко това, заедно с уютна и позитивна атмосфера, ще откривате във

Второ СУ "Н.Й.Вапцаров"-гр.Монтана

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В

 НАШЕТО УЧИЛИЩЕ !!!

 

  

 

 

 

 

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

 

 

 

 

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 

  

 

   Очакваме Ви!