ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН за учебната 2012 / 2013 година

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА


Цялостната  дейност на Второ СОУ ”Никола Вапцаров”, утвърждаващо се като Средищно училище, през учебната 2010/2011 година протече съгласно залегналите училищни дейности в годишния план и произтичащите задачи от новоприети нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално ниво. В училището се обучаваха 553 ученици, разпределени в 22 паралелки, както следва: 10 паралелки в начален етап, 8 - в прогимназиален и 4 в гимназиална степен.

Запазеният брой на паралелките и учениците от миналата учебна година  в условията на демографски срив през последните години е показател за повишения интерес към  нашето училището и утвърждаване на неговия престиж.

В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа . Правилното планиране на УВР бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.

Прозрачността на управлението, съчетаване на добрите традиции с новаторство и иновативност са водещите принципи за осъществяване на целите и приоритетите на училищната дейност.

Постигнати бяха успехи по следните направления:

-много добро представяне на учениците на НВО в края на учебна година : 4-ти  клас успех отличен 5.75/ четвърто място в областта/, 7-ми клас –успех добър 4,19 ;

-много добро представяне на учениците от 7-ми клас на изпитите за паралелки с прием след 7-ми клас; От завършилите седмокласници 85% са приети с конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии

-добро представяне на зрелостниците на ДЗИ, като имаме предвид нивото на паралелката.От завършилите XII клас ученици, 20% продължават обучението си във ВУЗ.

-липса на повтарящи ученици и отпаднали от училище;

-учениците се представиха успешно на училищните кръгове на олимпиадите по математика, химия и опазване на околната среда, български език и литература. Има класиран ученик от VІІ клас за областен кръг на олимпиадата по химия;

-завоювани са много спортни отличия: отборите по лека атлетика завоюваха 1място на областно първенство и 12 медали, 2 място в зонално първенство; отборът по футбол спечели купата  на ОДК.

- създаден бе клуб „Приятели по перо”, който провежда редовна кореспонденция с деца от щата Аризона, САЩ.

- въведена е целодневна организация на учебния ден за първи клас, продължава целодневното обучение за пътуващите ученици от шестте села на общината.

-работа по проекти и национални праграми/ осем на брой, 4място в област Монтана/:  „Без свободен час”,Национално стандартизирано външно оценяване,Осигуряване на безплатни учебници и помагала, ”Спорт и здраве”,Изграждане на училищен сайт, Целодневна организация на учебния ден”,Целодневно обучение-цветно обкръжение”„С грижа за всеки ученик”

-задъбочено сътрудничество с неправителсвени организации по проекти:„Да работим заедно с доброволец от „Корпуса на мира” на САЩ, „Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинствени групи със специално внимание към ромите”- Център АМАЛИПЕ.

-акцент върху възпитателната работа.

-осъществен бе планувания прием на ученици в профилирана паралелка в IX клас.

-изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство.

-учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВР. Директорът на училището е награден с професионално отличие: почетна грамота „Неофит Рилски” на МОМН, носител е на званието „Директор на годината- 2010” на СРСНПБ и е награден с грамота и плакет.С утвърдения символ на Второ СОУ- плакет за принос в развитието му са удостоени 5 учители и двама служители.

- през изминалата година, като цяло бе реализиран плана за квалификационната и методическа дейност, но в частта му „активизиране работата на МО”, работата беше епизодична и недостатъчна. МО продължават да са с традиционна дейност, неотговаряща напълно на изискванията на новите реалности в образованието.

- по отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата учебна година беше трета поред в условията на делегиран бюджет. На базата на обучения и придобити знания ръководството на училището до момента се справя много добре с изискванията за финансова самостоятелност. Няма недостиг на финансови средства за издръжката на училището и беше постигната средна брутна работна заплата на педагогическия персонал 760 лева. С преходния остатък от бюджета бяха извършени сериозни ремонтни дейности и закупено ново оборудване.

Проблеми:

За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици. В училището се обучават и деца от различни етноси, по-голяма част са пътуващи от селата, с някои от тях  се работи трудно, поради липса на мотивация за учене. Липсва заинтересованост и контрол от страна на  родителите им.

Недостатъчна ефективност на часовете по самоподготовка в ПИГ 2-4 клас, 5-8 клас, поради разнородния състав на групите.

Разрешените  голям брой профилирани и професионални паралелки след 7 клас, доведе до трудности по задържане на учениците след седми клас в училището.

По традиция  не успяваме да убедим нашите седмокласници и осмокласници  да останат в училището, а  както личи и не полагаме  достатъчно грижи в това отношение;

По приема  не се работи последователно и целенасочено, а кампанийно.

Необходимо е:

-да продължи работата по прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици;

-да се работи активно за практическото въвеждане на иновации и интерактивни методи в  обучението;

-да се акцентира върху повишаването качеството на учебно- възпитателната работа в гимназиална степен;

-да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия по превенция на  противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на борбата с насилието.

-да се мотивират учениците за участие в училищния живот под мотото „Участвай и променяй”;

- да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите и дейността на МО;

- да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

- специално внимание да се отдели на работата с родителите на проблемните ученици, за да станат съпричастни към училищните проблеми на децата им, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване  към училищния живот.

Като цяло се налага изводът, че учителският колектив и ръководният екип имат възможности да се справят и да решават възникналите проблеми. на училището.

РАЗДЕЛ II

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Второ СОУ „Никола Вапцаров”  – конкурентноспособно средищно училище, с утвърден престиж и авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния процес , способно да формира у учениците знания, умения,национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Педагогическия колегиум – екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в осъществяване на УВП за изграждане на учениците като граждани на Република България, ЕС и света – конкурентни , знаещи и можещи.

Динамично променящият се съвременен свят изисква привличане на възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, търсене на нови методи и подходи за приобщаването им към училищния живот, обогатяване на материално техническата база и библиотечния фонд.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО

Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване качеството на учебно-                    възпитателната работа и осигуряване на условия за:

учениците да добиват знания- “да се научим да знаем”,

учениците да добиват умения- “да се научим да правим, да действаме”,

учениците да добиват ценности- “да се научим да живеем заедно”,

учениците да имат социално участие- “да се научим да бъдем”.

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

  • Издигане на качествено високо ниво  учебно- възпитателната работа на учениците.
  • Усъвършенстване работата с изоставащите и напреднали ученици.
  • Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на овладяване на знанията.
  • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки ученик.
  • Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото.
  • Обогатяване на материалната база.
  • Обогатяване  дейността на учители и ученици, чрез прилагане на иновации и интерактивни  методи на обучение.
  • Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и обогатяване на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество.
  • Превантивна дейност за подобряване на дисциплината в училище и преодоляване на агресията при децата.

ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1.Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията  и провеждането на учебно- възпитателния процес.

2.Повишаване подготовката и квалификация на педагогическите кадри.

3.Утвърждаване на целодневната форма на обучение за първи и втори клас, пътуващи ученици.

4.Гражданско образование.

5.Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

6.Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми


РАЗДЕЛ ІІІ


А.График на дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите:


ДЕЙНОСТИ

Отговорник

Срок

1

2

3


м. Септември


Тържествено откриване на учебната 2011/2012 година

П.Анастасова и комисия

15.09.11г.


Запознаване на педагодическия персонал с актуалните нормативни документи на МОНМ

Директорът

17.09.11г.


Утвърждаване на вариантите и форми на учебно-възпитателната работа

Директорът

17.09.11г.


Утвърждаване на класните ръководители

Директорът

12.09.11г.


Изготвяне на годишен план на училището, тематичен план за работата на ПС. Приемане план за ГО и възпитание в училище, план КПППМН

комисии

09.09.11г.


Актуализиране на училищния правилник, план за БУВОТ

П.Анастасова и комисия

17.09.11г.


Изготвяне и представяне за утвърждаване в РИО на Списък обр. 1 за разпределение и утвърждаване на преподавателската дейност.

Директорът

15.09.11г.


Актуализиране и запознаване на колегията с длъжностните характеристики на директора и учителите.

Директорът

14.09.11г.


Изпращане сведения за приетите в първи клас ученици до общинските администрации по местоживеенето им.

ПДУД

15.09.11г.

10.

Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал по учебни предмети- ЗП, ЗИП, СИП, планове на класните ръководители за ЧК И ДЧК, план на ПИГ, ДЧ по ФВС

Директорът,учителите

I-XIIклас

15.09.11г.

11.

Изготвяне на седмично разписание и дневен режим.


Т. Вълкова и

комисия

15.09.11г.

12.

Изготвяне и приемане на план за квалификация на педагогическия персонал, планове за работата на МО по предмети. Запознаване на колектива с възможностите на кариерно развитие на учители и директори.

Председателя на ККД

Десислава Аврамова

Председателите на МО

15.09.11г.

13.

Изготвяне на учебни програми за ЗИП и СИП.

Учителите

15.09.11г.

14.

Изготвяне на обобщена справка за доставените учебници за I – VII клас за учебната 2011/12година.

Библиотекар

15.09.11г.


Изработване на планове на главните учители.

П. Анастасова

Н. Стефанова

15.09.11г.

16.

График за входни нива, класни и контролни работи. График за дежурства

Учителите, ПДУД

18.09.11г.

17.

Инструктиране по охрана на труда на учениците и целия щатен персонал в училището

З.Веселинова

15.09.11г.

18.

Изработване план за контролната дейност на директора и ПДУД.

Директор, ПДУД

15.09.11г.

19.

Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия.

кл. ръководители

30.09.11г.

20.

Входно ниво на знанията и уменията на учениците по различните учебни предмети.

Учителите

15.09.-01.10.11г.

21.

Програма „Участвай и променяй”

Главни учители


30.09.11г.

22

Продължаване на работата по спечелените проекти по национални програми.

ръководителите и екипите

През годината

23.

Избор на фирма за  столово хранене.

Комисия

15.09.11 г.

м. Октомври


1

Провеждане на родителски срещи по паралелки.

Директор

15.10.11г.

2

Избор на ученически съвети по класове.

Кл. Р-ли,пед.съветник

05.10.11г.

3

Избор на училищно настоятелство.

Директор

20.10.11г.

4

График за допълнителна работа и консултации с ученици

пом. директор

02.10.11г.

5

Преглед на задължителната учебна документация.

Директор

15.10.11г.

6

Провеждане на медицински прегледи на учениците.медицинска сестра

9.10.11г.

7

Анализ на резутатите от входните нива

Учителите, главните учители

17.10.11г.

8

Изготвяне и представяне на формуляри-образци за Националния статистически институт.

ПДУД, гл. счетоводител

11.10.11г.

9.

Утвърждаване на списъка на учениците, които ще получават стипендии за първия учебен срок.

Кл. р-ли, гл. счетоводител

11.10.11г.

10.

План за работа на комисията за борба срещу насилието върху деца.

Д.Иванова, комисия


11


План за честване на Деня на народните будители.

Ст.Стефанов,

Д.Аврамова,

Т.Цветкова24.10.11г.

12

Изготвяне на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

ПДУД

15.10.11г.

13

Заседание на Ученическия съвет– организационни въпроси, информация за изминалата година, задачи за новата.

Педагог. Съветник

12.10.11г.

14

Приемане на програма “Здраве”

М. Ганчева,комисия


05.10.11г.

15

Участие в спортно-състезателна дейност от учениците. Провеждане на спортна спартакиада

Г. Георгиев,

Ив. Ангелова

28.10.11г.

16

Анализ на противообществените прояви на малолетни в училище.

КПППМН

28.10.11г.

17

Изложба на рисунки за 1- ноември –Ден на народните будители

М.Младенова

С.Младенов

28.10.11г.

м. Ноември

1

Създаване на комисия за осъществяване на новия план прием в І и  ІX клас за учебната 2012/2013г.

П.Джоков,

П.Анастасова,

Н.Стефанова

15.11.11г.

2

Закупуване на УТС, оборудване

ПДАСВ,домакин- по заявка

16.11.11г.

3

Обучение по безопасност на движение по текущ график


Кл. ръководители,

Ст.Сефанов

02.11.11г.

4

Обявяване Седмица, посветена на Деня на Будителите.

Ст. Стефанов и комисия

02.11.11г.

5

Квалификационни мероприятия в МО по график.

Д.Аврамова

29.11.11г.

м. Декември

1

Изготвяне писмено разписание на длъжностите и заплатите по тях.

Гл. счетоводител

10.12.11г.

2

Патронен празник. Издаване на училищен вестник

Д. Гаврилова, Е.Методиева,В.Захариева

А. Милева, Н.Стефанова

07.12.11г.

3

Заседание на Училищния съвет

Пед. съветник

14.12.11г.

4

Анализ на прибиране и задържане на подлежащите на ЗУО ученици

Кл. ръководители, главни учители

19.12.11г.

5

Благотворителна акция и театрална сценка ”Чудото на Рождество Христово”, от учениците на на Vб клас в сътрудничество с представители на Ротари клуб за деца, лишени от родителска грижа.

Д. Аврамова

19.12.11г.

6

Заседание на училищното настоятелство

Д. Иванова, директор

17.12.11г.

7

Български коледни обичаи и традиции/ коледуване/

Т. Цветкова

20.12.11г.

8

Коледни тържества

Кл. р-ли

23.12.11г.

м. Януари

1

Изготвяне на обобщен списък на учениците със съмнения в психофизическото им развитие, които следва да бъдат подложени на първично психологично изследване

Директор, кл. ръководители и уч. Лекар

10.01.12г.

2

Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната 2011/12одина.

Директор, пом. Директор

17.01.12г.

3

Изработване и приемане на становище за прием IX клас за учебната 2011/12г.

П.Джоков, комисия

24.01.12г.

4

Изготвяне списък на изоставащите в учебно-възпитателния процес, на проблемните уценици и набелязване на мерки за преодоляване  им.

кл. ръководители и пед. Съветник

22.01.12г.

5

Професионално ориентиране – работа на кл. р-ли по на тематичен план.

Кл. р-ли на VII и VIII клас

25.01.12г.

м. Февруари

1

Актуализиране и утвърждаване на списъка с учениците, които ще получават стипендии през втория срок.

Кл. р-ли,

Гл. счетоводител

07.02.12г.

2

Отчитане и анализиране на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок

Главните учители, ПДУД

08.02.12г.

3

Семинар на училищната комисия по превенция на противообществените прояви на деца и младежи

Д.Иванова и комисия

21.02.12г.

4

График за контролните работи през втория учебен срок

Преподавателите,

секретар

01.02.12г.

5

Начало на училищните  кръгове на олимпиадите

Гл.учители,преподаватели

14.02.12г.

6

Изготвяне на информация за движението на учениците .

кл. ръководители


08.02.12г.

7

Паралелкови родителски срещи

Кл. р-ли

17.02.12г.

8

Осигуряване достъпна и навременна информация за ученици и родители за реда, условията и сроковете за провеждане на ДЗИ.

П.Джоков , учителите на 12 клас

17.02.12г.

9

Изложба на мартеници

П. Анастасова,

Е. Методиева,

Т. Цветкова


28.02.12г.

м. Март

1

Честване 3-ти март- презентация

Н. Стефанов,

кл. ръководители


2

8-ми март

Кл. ръководители


3

Ден на пролетта на 22 март

Кл. ръководители


4

Общи.нски кръг на олимпиадите

преподаватели


5

Национални състезания по БЕЛ и математика

преподаватели


6

Провеждане на пробни ДЗИ- БЕЛ, втори по избор

преподаватели

21.03.12г.

7

Благотворителен концерт „Да пеем, играем и се веселим”,  посветен на децата със СОП и социално слаби ученици

В. Георгиева, Е. Методиева и комисия

22.03.12г.

8

Приемане на план-график  за подготовка на МТБ за новата учебна година.

Директор и гл.счетоводител

28.03.12г.

9

Информация за учениците, завършващи VII и VIII клас, имащи хронични заболявания за насочване към подходящи училища.

Класни ръководители,

уч.мед. сестра

14.03.12г.

10

Изготвяне на обобщена заявка за учебници,задължителната документация за началото на учебната 2011/2012.

ПДУД

Домакин


21.03.12г.

11

Гражданска защита – обучение на учениците по график в съответствие с указанията за организиране на тази дейност в училищата.

Комизия по ГЗ

кл. ръководители

28.03.12г.

м. Април

1

Изложба на великденски яйца и картички

П. Анастасова

06.04.12г.

2

Лазаровден

Т. Цветкова,

П. Анастасова

07.04.12г.

3

Провеждане на пробни тестове- 4, 7 клас

учителите

11.04.12г.

4

Регионален кръг на олимпиадите.

Гл.учители преподаватели

26.04.12г.

4

Мероприятия за Деня на Земята

М. Ангелова гл.учители

16.04.12г.

6

Родителски срещи в VII и VIII-те класове

Кл. р-ли

20.04.12г.

7

Презентации по математика

Т. Вълкова,

Цв. Борисова

24.04.12г.

м. Май

1

Ден на ученическото самоуправление

Д.Иванова, Председател УС

09.05.12г.

2

Планиране на летния отдих на учениците и персонала

Директор, педагог.съветник

09.05.12г.

3

Изпращане на учениците от ХІІ клас

П. Джоков

15.05.12г.

4

Годишни утра І – ІV класове

Кл. р-ли I-IV П.Анастасова

23-31.05.12г.

5

Определяне на групи за ЗИП и СИП за учебната 2010/2011г

преподаватели

16.05.12г.

6

Изпращане на заявки за зрелостни изпити – юнска сесия

директор,

16.05.12г.

7

Провеждане на ДЗИ

Директор,

21,23.05г.

8

Обществени изяви на учениците от формите на СИП на ниво клас, училище, община ,регион и национално

Преподавателите по предмети със СИП

23.05.12г.

9

24 май – Ден на българската книжнина и славянската писменост. Отбелязване на празника.

Н .Стефанов

В. Захариева

23.05.12г.

10

Организиране и провеждане на ученически екскурзии и зелени училища- заявки и организация

Класни ръководители

16.05.12г.

11

Презентации на тема: ”Пътешествие по света”

Д. Аврамова

28.05.12г.

12

Провеждане на външно оценяване в 4 и 7 клас

Изходни нива-1,2,3 клас


Преподавателите по предмети,кл.ръководители,гл.учители

30.05.12г.

13

Прием за 1 клас

Преподавателите начален етап

30.05.12г.

м. Юни

1

1 юни – Международен ден на детето „Рисунка на асфалт”

Ф.Борисова и комисия

01.06.12г.

2

Ден на Ботев

П. Джоков,

Н. Стефанов

02.06.12г.

3

Попълване на главна книга, книга за подлежащите, лични картони

Кл. р-ли

15-30.06.12г.

4

Графици и провеждане на редовна поправителна сесия юни/юли

ПДАСВ

20.05.12г.

5

Издаване на удостоверения, свидетелства, дипломи

Кл. Р-ли

01-30.06.12

6

Изходни нива на учениците от 5- 11 клас

Гл.учители, преподаватели

01-30.06.12

м. Юли – Август

1

Организация и провеждане на прием на ученици в IX клас за учебната 2012/2013 г.

Директор, гл, .учители и комисии

01.07-30.08.12г.

2

Изготвяне на обобщена информация за движението на у-ците, броя на отпадналите ученици и анализ на причините

Директор,  и кл. ръководители

07.07.12г.

2

Изготвяне на доклад-анализ за квалификационната дейност

Д.Аврамова

07.07.12г.

3

Отчет за дейността на училището през учебната 2011/2012 г.

Главните учители

Директора

07.07.12г.
Б. План за взаимодействие с родителите и обществеността

Комисия в състав:

1.Председател: Цветелина Миткова-ПДУД

2.Членове:

Даниела Иванова- пед. съветник, П. Анастасова- главен учител, М. Димитрова- сарши учител, М. Ангелова- старши учител, М. Димитрова-старши учител, К.Александрова – учител, Ст.Михайлова- възпитател

Основна цел:

Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство по проблемите на учебно-възпитателния процес и дейността на Второ СОУ.

Основни  приоритети  при взаимодействието:

1.   Грижа и отговорност на класния ръководител да бъде:

1.1 . Приобщаване на родителската общност към общоучилищния живот при чествания, празници, екскурзии и други изяви.

1.2.Ангажиране на родителите, при решаване на социални проблеми на учениците и недисциплинирани прояви.

1.3.Индивидуални срещи с родителите на отделни ученици.

1.4.Изготвяне на табло за информация на родителите във връзка с външното оценяване- 4 клас ,7 клас и държавните зрелостни изпити

1.5.Провеждане на родителски срещи /по график/.

1.6.Класни тържества - съобразени с календарния график.

1.7.Своевременно запознаване на родителите с условията на прием на учениците след завършен VII и VIII класове - новости.-м.май

1.8.Информация по организацията и провеждането на ДЗИ за родителите на 12 клас

Срок: м. Февруари

2.Взаимодействие с училищното настоятелство.

2.1.Училищното настоятелство съдейства за включването на родителите в извънкласните и извънучилищни дейности, при организирането на часа на класа - посещение от родители.

Срок: постоянен

2.2.Училищното настоятелство да подпомага развитието на учениковата личност чрез:

а/организиране на спортни, художествено- творчески, естетически и други форми по  желание на учениците

б/ съдейства за включване на родителите при организиране свободното време на учениците във формите на СИП, извънкласни и извънучилищни мероприятия;

в/ обсъжда и решава въпроси, свързани с униформеното облекло, материално-техническата база, дидактическите средства и материали, училищен двор;

Срок: м. ноември, март

2.3.Индивидуален и диференциран подход към родителите на  ученици, пътуващи до  с. Благово, с. Вереница ,с. Винище, Стубел:

- индивидуални срещи

- срещи в селото - с кмета, с родители

- Училищното настоятелство подпомага и финансира училището чрез:

1.Спонсорство и дарение от физически и юридически лица.

2.Договори с организации и стопански предприятия и фирми.

В. План   на училищната  комисия за превенция на противообществените прояви на  деца и младежи

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Актуализиране и  разнообразяване на формите на  превантивна и възпитателна работа сред учениците, застрашени от извършване на противообществени прояви.

2.Взаймодействие  с ДПС за регистрираните в ДПС ученици.

3.Превенция против агресията и насилието върху деца.

4.Работа с деца със специфични образователни потребности и ученици застрашени от отпадане

5.Интегриране и социализиране на деца от ромски произход.

Дейности:

1.Проучване и завеждане на отчет на ученици, склонни към противообществени прояви.

Срок:м.октомври 2011г.

Отг.Д.Иванова

2. Работа с деца от проблемни семейства, родители емигранти, самотни майки, съжителство без брак, безработни и социално слаби родители.

Срок: всеки весец

Отг.Д.Иванова,М.Ангелова, кл. Р-ли

3.Създаване на мотивация за отказ от алкохол, тютюнопушене.

Срок: м. IX- VII 2011 г.

Отг. С.Иванов и кл.ръководител

4.Посещения на учениците, склонни към противообществени  прояви и с многобройни

отсъствия, по домовете.

Срок: м.XI 2011.-. V 2012г.

Отг.: Д.Иванова, кл р-ли


5.Ръководителите на извънкласни форми, съвместно с класните ръководители, да включат застрашените ученици в ръководените от тях кръжоци, секции, отбори, състави.

Срок: м. октомври 2011г.

Отг.: кл. ръководители

6. Проучване на конкретните причини, условия и мотиви за отклоненията в  поведението на регистрирани в ДПС.

Срок: м. ноември 2011г.

Отг.: Д.Иванова

7.Проявилите се ученици да се включват в мероприятия, провокиращи отговорността им – в класни тържества, летен отдих.

Срок: м. май 2012г.

Отг.: кл. ръководители

8. Да се организират периодични разговори с родителите на заведените на отчет ученици на тема:” Проблемите на вашите деца”. Мероприятието да е съвместно с  МВР – ДПС.

Срок: постоянен.

Отг.: Д.Иванова

9. Да се провеждат индивидуални срещи-разговори с родители на деца, склонни към противообществени прояви или извършители на такива.

Срок: ДЧК по график

Отг. Д.Иванова

10.Провеждане на срещи с представител на ДПС в часовете на кл. ръководител.

Срок: по заявки

Отг. кл. ръководители

11.Родителите с нехайно отношение към децата си да бъдат предоставени на

вниманието на Общинската комисия за превенция на противообществените прояви на деца и младежи.

Срок:м.II.2012г.

Отг.Д.Иванова

12.Запознаване с правата на детето и насърчаване за навременно

сигнали зиране за проява на насилие.

Срок: по график за всеки клас

Отг. Д.Иванова

13.Запознаване на  учителите с “Конвенция за правата  на детето” и с  “Етичен кодекс на работещите с деца” – раздел втори “Морални   отговорности към детето”.

Срок:  м.ноември 2011г.

Отг. Д.Иванова

14. Подсигуряване на диплянки “Моите права” и помагало за превенция на насилието над деца  и провеждане на разговори с учениците на тема: ”Моите задължения и отговорности.

Срок: м. ноември 2011г.

Отг.: Д. Гаврилова

15.Мерки срещу прояви на расизъм и ксенофобия.

Срок:м.IX.2011.-м.VI 2012г.

Отг. Б. Ангелова

16.Провеждане на родителска среща с родителите на пътуващите ученици за правата и задълженията на учениците и за реда в училище.

Срок: ноември

Отг. кл. Ръководители и

17. Работа с класовете по проблемите на общуването и взаимоотношенията с децата от

различни етноси.

Отг. кл.ръководители

18. Работа с децата със специфични образователни потребности и   проучване чрез анонимна анкета за отношенията между учениците.

Срок: по план на пед.съветник

Отг.Д.Иванова

18.1. Алтернативно разрешаване на конфликти в класа съвместно с УКПППДМ.

Срок: по план на пед.съветник

Отг. кл. ръководители

18.2. Дискусия:”Конфликти между поколенията  и тяхното решаване”.

Срок: февруари 2012г.

Отг. комисията и кл. р-ли


19.Сформиране на ученически ядра за работа по проблемите в класовете.

Срок: м.X-XI 2011г.

Отг. кл. ръководители

20. Да продължи сътрудничеството на УКПППДМ   с нашите партньори: РДВР,  Агенция за закрила на детето,  Кризисен център към ОКПППДМ, РИО

Срок:септември–юли

Отг. Д.Иванова

21.Беседи от педагогическия съветник пред родители и ученици.

Срок: род.срещи

Отг.Д. Иванова

22.Посещения на курсове, семинари, организирани от ОКПППДМ.

23.Отчет на комисията за извършената работа да се извършва в края на първия учебен

срок и в края на учебната година.

Забележка: Да се води протокол на всяко заседание и да се информира ръководството

за проведеното заседание или среща с ученика.

Г. План на училищната комисия по БДП

Основни дейности и направления:

1. Вътрешноучилищен  контрол:

а/ урок;

б/ петминутка;

в/ срочен тестови контрол.

2. Годишно планиране на учителя по БДП.

3. Поддържаща квалификация на учителите.

4. Изграждане на специализиран кабинет по БДП и площадка.

5. Интердисциплинарни връзки.

6.Правилата за движение по пътищата да се изучава задължително във всеки клас по утвърден график, като се използва следната литература:

а/ 1 -4  клас - Учебни тетрадки за 1 -4 клас с автор Васил Паунов на издателство “ДИДАСКО”

б/ 5 -8 клас- Учебни тетрадки за 5 - 8 клас от Васил Паунов на издателство “ДИДАСКО”

Срок: постоянен, отг. кл. р-ли и Ст.Стефанов

7. Обучението на учениците от I до IV клас да се проведе от кл. ръководители и правоспособни учители  в часа на класа както следва:

- I клас – от м. септември до м. май – общо 16 часа

- II и III клас – от м. септември до м. май – общо 8 часа

- IV клас – от м. септември до м. май – общо 6 часа

Отг. кл. р-ли и учители

8. От V до VIII клас да се изучават правилата равномерно през учебната година по 6 часа от  кл. ръководители и правоспособен учител

Отг. кл. р-ли и учители

9. Преподаваният материал да се отразява в дневника на всеки клас и материалната книга, както по другите учебни предмети.

Срок: в края на деня, отг. учителите

10. Класните ръководители на I и II клас съвместно с родителите да определят най- краткия и безопасен път от дома до училището и обратно.

Срок: 30.09., отг. кл. р-ли

11. С всички ученици от I до VIII клас в края на последния час  да се провежда петминутка напомняне за безопасност на движението.

Срок : постоянен, отг. учителите

12. Веднъж месечно в часа на класа да се провеждат беседи – разговори за поведението на учениците като участници в движението.

Срок: постоянен, отг. кл.р-ли

13. На родителски срещи да се изисква от родителите при възможност да закупуват на децата си чанти, дрехи, обувки и др. със светлоотразителни елементи по тях.

Срок: м. 10, отг .кл. р-ли

14. Училищната комисия да издири и състави списъци на всички велосипедисти и организира обучението им, което да завърши с общоучилищно състезание.

Срок: 30.11, отг. председателя

15. При провеждане на училищни тържества в района на училището да се организира дежурство на ученици и учители в помощ на КАТ.

Срок: постоянен, отг. Комисията

16. При провеждане на походи и екскурзии задължително учениците да се инструктират за безопасно ползване на обществения транспорт и безопасно движение по маршрутите.

Срок: постоянен, отг. ръководителите

Обучението по БД се провежда по утвърден график.

За изпълнението на задачите по съответния план да се използват училищната площадка, сигналната уредба в училище и базата на КАТ .


Д.План за спортната дейност


Спортни състезания

Срок

Отговорник

1.

Провеждане на вътрешно-училищни състезания между отделните паралелки по отделните видове спорт

м. ноември

учителите по

ФВС

2.

Участие в лекоатлетическия  крос” Златна есен” послучай Деня на будителите

м. 01. Ноември

отг. учителите по ФВС

3.

Участие в състезание от ученическите игри по хандбал, футбол, лека атлетика , баскетбол

м. ноември

учителите по ФВС

4.

Спортен  празник

м. ноември


учителите по ФВС

и кл. р-ли

5.

Организиране на спартакиада в чест на патронния празник

7 декември

учителите по ФВС

и кл. р-ли

6.

Организиране на турнир по случай – 3 март

м. март

учителите по ФВС

7.

Участие в лекоатлетическа щафета в чест на 24 май

м. май

Учителите


Е. Помощни органи - комисии

1.  УКПППДМ:

Председател: Марияна Ангелова

Членове: Даниела Иванова, Нина Которова, Николай Стефанов, Емилия Методиева

2. БУВОТ

Председател: З.Веселинова

ЧленовеСветлозар Иванов, Вилхелм Гоцов, Емилия Тончева – фелдшер

3. Защита при бедствия, аварии и катастрофи:

Председател: Цветелина Миткова

Членове:   Валя Кирилова, Десислава Аврамова,  Марияна Ангелова,Лилия Трендафилова, Славейко Димитров

4. БДП:

Председател: Стефан Стефанов

Членове:     Татяна Вълкова, Милена Димитрова, Георги Георгиев, Камелия Първанова

5. Квалификационна дейност:

Председател: Д.Аврамова

Членове:  Валя Кирилова,  Иванка Ангелова, Мариета Димитрова, Николай Стефанов

6.Комисия за превенция на насилието и злоупотреба с деца:

Председател: Даниела Иванова

Членове:  Марияна Ангелова, Фиданка Борисова, Георги Георгиев, Стефка Михайлова


Забележка:Планът е отворен и може да се актуализира и допълва.