Обучение

ПРОФИЛИ


I. Профил: “Технологичен – Стопански мениджмънт“
Профилиращи предмети:
Технологии;
География и икономика
Информационни технологии;
Обяснителни бележки
1.Дневна форма на обучение
2.Срок на обучение – 4 /четири/ години /ІХ-ХІІ клас/
3.Приемът в паралелката с профил “Технологичен” – Стопански мениджмънт се извършва по документи, по ред и при условия, определени с наредба на МОН.
4. Профилираната подготовка се осъществява както следва:
ІХ клас – един профилиращ предмет – Технологии.
Х клас – три профилиращи предмета – Технологии, География и икономика, Информационни технологии.
ХІ клас – три профилиращи предмета - Технологии, География и икономика, Информационни технологии.
ХІІ клас – три профилиращи предмета - Технологии, География и икономика, Информационни технологии.
5. Оставащи учебни часове за ЗИП /непрофилирана подготовка/:
ХІ клас – 2 часа седмично
ХІІ клас – 1 час седмично.
Учебните часове се разпределят чрез Анекс към училищния учебен план за всяка учебна година според интересите и индивидуалните потребности на учениците и възможностите на училището.
6. Учебните часове за СИП се разпределят чрез Анекс към училищния учебен план за всяка учебна година според интересите и индивидуалните потребности на учениците и възможностите на училището.
7. Въведен е втори час на класа за работа с учебната документация, родители и ученици.
8. Във всички паралелки е заложен по 1 допълнителен час седмично по ФВС.
9.Ученикът завършва съответния клас, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилирана подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).
10. Завършването на гимназиален клас – 9, 10, 11 и 12 се удостоверява с ученическа книжка. На учениците, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.
11. Учениците придобиват средно образование след завършен ХІІ клас с полагане на държавни зрелостни изпити по БЕЛ и втори предмет по избор.


II.  Профил: “Технологичен – Информационни технологии”
Профилиращи предмети:

Информационни технологии
География и икономика
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Обяснителни бележки
1.Дневна форма на обучение
2.Срок на обучение – 4 /четири/ години /ІХ-ХІІ клас/
3.Приемът в паралелката с профил “Технологичен Информационни технологии” – се извършва по документи, по ред и при условия, определени с наредба на МОН.
4. Профилираната подготовка се осъществява както следва:
ІХ клас –два профилиращи предмета – информационни технологии и биология и здравно образование.
Х клас – три профилиращи предмета – информационни технологии, география и икономика и биология и здравно образование.
ХІ клас – четири профилиращи предмета – информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
ХІІ клас – четири профилиращи предмета – информационни технологии, география и икономика, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.
5. Учебните часове за ЗИП и СИП се разпределят чрез Анекс към училищния учебен план за всяка учебна година според интересите и индивидуалните потребности на учениците и възможностите на училището.
6. Въведен е втори час на класа за работа с учебната документация, родители и ученици.
7. Във всички паралелки е заложен по 1 допълнителен час седмично по ФВС.
8.Ученикът завършва съответния клас, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилирана подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).
9. Завършването на гимназиален клас – 9, 10, 11 и 12 се удостоверява с ученическа книжка. На учениците, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.
10. Учениците придобиват средно образование след завършен ХІІ клас с полагане на държавни зрелостни изпити по БЕЛ и втори предмет по избор.